การส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักที่บ้านอย่างเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาทางพัฒนาการของทารก การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือผู้ดูแลหลักของทารกเกิดก่อนกำหนด ที่มีอายุปรับแล้วตั้งแต่ 4-6 เดือน ที่นำทารกมารับบริการที่คลินิกเด็กดีหรือคลินิกเด็กเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลตติยภูมิ 3 แห่ง ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ รวม 85 ราย เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อน กำหนด การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด และการสนับสนุนของครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลหลัก ร้อยละ 75.3 มีคะแนนการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x= 47.65, SD = 8.27) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การรับรู้ประโยชน์และการสนับสนุนของครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(r = 340, p < .01 และ r = .216, p < .05 ตามลำดับ) ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(r = -.295, p < .01) ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้แนวทางในการจัดบริการของพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักอย่างเหมาะสมต่อไป