การเจ็บป่วยเฉียบพลันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปี ซึ่งบิดามารดาควรมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจการทำนายของการสนับสนุนจากพยาบาล สมรรถนะแห่งตนของบิดามารดา ประสบการณ์ในการดูแลเด็กป่วยของบิดามารดา และความรุนแรงของโรคตามการรับรู้ของบิดามารดาต่อการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของเชปป์ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมเป็นกรอบในการศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด คือ บิดามารดาของเด็กป่วยเฉียบพลันอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีจำนวน 104 รายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาลของเชปป์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยณิชกานต์ ไชยชนะและคณะ (2546) แบบประเมินการสนับสนุนจากพยาบาลของบิดามารดา พัฒนาโดยไมลส์และคณะ (Mile et al.,1999) ซึ่งผู้วิจัยแปลเป็นภาษาไทยด้วย วิธีแปลย้อนกลับ แบบประเมินความสามารถของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของแสงตะวัน บุญรอด (2553) และแบบสอบถามความรุนแรงของความเจ็บป่วยของเด็ก ป่วยตามการรับรู้ของบิดามารดาของไกรวรร กาพันธ์ และคณะ (2553) โดยแบบประเมินการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แบบประเมินการสนับสนุนจากพยาบาลของบิดามารดา และแบบประเมินความสามารถของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .91 .96 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา มีดังนี้ 1. สมรรถนะแห่งตนของบิดามารดาสามารถทำนายการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ ร้อยละ 30.2 (R2 = .302, p<.001) 2. การสนับสนุนจากพยาบาล ประสบการณ์ในการดูแลเด็กป่วยของบิดามารดาและความรุนแรงของโรคตามการรับรู้ของบิดามารดา ไม่สามารถทำนายการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสมรรถนะแห่งตนของบิดามารดาต่อการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป