การดูแลเรื่องอาหารมีความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะ เม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแล เรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และอำนาจการทำนายพฤติกรรมในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อของสมรรถนะแห่งตน ประโยชน์ตามการรับรู้ อุปสรรคตามการรับรู้ และการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารในการดูแลเรื่องอาหาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ และการทบทวนวรรณกรรม เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมี บำบัดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ 2 แห่ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 88 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์ อำนาจการทดสอบ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ดู แลในการดู แลเรื่องอาหาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามประโยชน์ตามการรับรู้ แบบสอบถาม อุปสรรคตามการรับรู้ และแบบสอบถามการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกัน การติดเชื้อซึ่งมีค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.85, 0.85, 0.85, 0.88 และ 0.93 ตามลำดับ และ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91, 0.75, 0.71, 0.77 และ 0.73 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด ดังนี้ ปฏิบัติทุกครั้งในการเลือก และให้อาหารที่ให้พลังงานสูง และอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียต่ำ ให้อาหารว่างใน ช่วงระหว่างมื้อ และหลีกเลี่ยงการให้อาหารที่มีแบคทีเรียปนเปื้อนในด้านการเตรียมอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติทุกครั้งในเรื่องการล้างมือก่อนสัมผัสอาหาร และก่อนป้อนอาหาร และการให้เด็กป่วยล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร และส่วนน้อยปฏิบัติทุกครั้งในเรื่องการล้างผลไม้ และการลวกภาชนะด้วยน้ำร้อน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ28.1(R2 = .281, p<.01) โดยที่การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารในการ ดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่อง อาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 19.6 (R2 = .196, β =.389, p<.001) ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และสามารถนำไปใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไป