การป่วยเฉียบพลันในเด็กเป็นประสบการณ์ที่เครียดสำหรับผู้ดูแล การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเด็กคือ อายุ โรค การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยด้านผู้ดูแลคือ ประสบการณ์การดูแลเด็กป่วย การได้รับการสนับสนุนจากพยาบาล กับการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันอายุ 1 เดือน ถึง 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2560 จำนวน 85 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้ความเจ็บป่วยในเด็กของผู้ดูแลของ เนลสัน และคณะ (Nelson et al., 2016) แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย และแบบประเมินการสนับสนุนจากพยาบาลของบิดามารดา (The Nurse Parent Support Tool) พัฒนาโดยมายด์ คาร์ลสัน และเบรนเซน (Miles, Carlson, & Brunssen, 1999) แปลเป็นภาษาไทยโดย กาญจนา กันทาหงษ์ ศรีมนา นิยมค้า และสุธิศา ล่ามช้าง (2558) ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ .93 และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า 1. การรับรู้ความเจ็บป่วยในเด็กของผู้ดูแลโดยรวมพบว่ามีการคุกคามอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.65 D. = 0.53). การรับรู้ความเจ็บป่วยในเด็กของผู้ดูแลในรายด้านคือ ด้านเอกลักษณ์ ผลที่ตามมาต่อเด็ก การควบคุมด้านเด็ก และการแสดงออกด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมาก (= 4.07 S.D. = 0.69, = 3.76 S.D. = 0.81, = 4.15 S.D. = 0.59, and = 4.05 S.D. = 0.67 ตามลำดับ) และด้านผลที่ตามมาต่อผู้ดูแล การควบคุมด้านผู้ดูแล ช่วงระยะเวลา และความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วย อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.49 S.D. = 0.84, = 3.47 S.D. = 0.74, = 2.89 S.D. = 0.84, = 3.39 S.D. = 0.76 ตามลำดับ) 2. อายุของเด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับการรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ดูแลในด้านผลที่ตามมาต่อเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =.22, p< .05) ความถี่ของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับการควบคุมด้านเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =.22, p< .05) และโรคของเด็กมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่ำกับการรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ดูแลในด้านความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= - .23, p < .05 ) ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันมีการรับรู้ความเจ็บป่วยในเด็กว่าคุกคามตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมาก ปัจจัยด้านเด็กคือ อายุ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรคมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเจ็บป่วย ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลมีการรับรู้ความเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม Acute illness in child is a stressful experience for caregivers. This correlational descriptive study aimed to study the relationship between children factors including age, diseases, hospitalization; caregivers factors including experiences of sick child care, nursing supports, and the perception of Illness among caregivers of children with acute Illness. The study sample, selected by purposive sampling, included 85 caregivers of children with acute illness, aged from 1 months to 5 years who hospitalized in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from January to April 2017. The research instruments included The Illness Perception Questionnaire developed by Nelson et al. (2016), which was translated into Thai by the researchers, and The Nurse Parent Support Tool developed by Miles, Carlson, & Brunssen (1999), which was translated into Thai by Kantahong, Niyomkar, & Lamchang (2014). The reliability of the instruments were .93, and .97 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation and Spearman’s rank-order coefficient. The study results revealed that: 1. The overall perception of caregivers of children with acute illness had a moderate perception of illness threat (= 3.65 D. = 0.53). For each dimention of the perception of illness, identity, consequences-child, control-child, and emotional expression were at high level (= 4.07 S.D. = 0.69, = 3.76 S.D. = 0.81, = 4.15 S.D. = 0.59, and = 4.05 S.D. = 0.67 respectively), and consequences-caregiver, control- caregiver, timeline, and illness-coherence were at moderate level(= 3.49 S.D. = 0.84, = 3.47 S.D. = 0.74, = 2.89 S.D. = 0.84, and = 3.39 S.D. = 0.76 respectively). 2. Child’s age showed statistically significant positive relationship to perception of illness regarding consequences-child at low level (r = 0.22, p < .05), frequency of child hospitalization showed statistically significant positive relationship to perception of illness regarding control-child at low level (r = 0.22, p < .05), and child’s disease showed statistically significant negaitive relationship to perception of illness regarding illness-coherence at low level (r = - 0.23, p < .05), The results of this study indicate that caregivers of children with acute illness perceived threat of child’s illness from moderate to high level. Child factors including age, hospitalization, and disease had relationship to caregiver perception of illness. Therefor nurses should promote caregivers to understand about disease and child hospitalization in order to advice them appropriate perception of illness.