วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมได้ง่าย จึงมักใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาและอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้ การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ (Descriptive correlation study) ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนอาชีวศึกษาชายในจังหวัดสงขลา จำนวน 295 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรง ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมรุนแรง เครื่องมือได้รับการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมรุนแรงทางกายในระดับสูงจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1ในระดับปานกลางจำนวน 219 คนคิดเป็นร้อยละ 74.2 ในระดับต่ำจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และมีพฤติกรรมรุนแรงทางวาจาในระดับสูงจำนวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 3.7 ในระดับปานกลางจำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ในระดับต่ำจำนวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 31.9 2.ปัจจัยด้านทัศนคติเชิงบวกต่อความรุนแรงกับพฤติกรรมรุนแรงทางกายของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับต่ำมาก (r = 0.26, p = 0.00) และปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงกับพฤติกรรมรุนแรงทางกายของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับปานกลาง (r = 0.59, p = 0.00) 3.ปัจจัยด้านทัศนคติเชิงบวกต่อความรุนแรงกับพฤติกรรมรุนแรงทางวาจาของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับต่ำมาก(r = 0.27, p = 0.00) และปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงกับพฤติกรรมรุนแรงทางวาจาของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับปานกลาง (r = 0.70, p = 0.00) ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาที่อยู่ในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรุนแรงทั้งกายและทางวาจาอยู่ในระดับปานกลาง และต่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการวางแผนในการป้องกันหรือลดพฤติกรรมรุนแรงทั้งทางกายและทางวาจาของวัยรุ่นชายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงในเด็กกลุ่มนี้ต่อไป Adolescence with hormonal changes that affect mood and behavior change easily. It is often used in the judgment of the problem and may cause violent behavior.This study aimed to investigate violent behavior and related factors among male vocational students. The sample was composed of 295 male vocational students in Songkhla province. The instruments used were two sets of questionnaire that consisted of personal data, related factor and violent behavior questionnaire. The reliability by Cornbrach’s alpha coefficient was confirmed before study commenced. Data were analyzed by using descriptive statistics and Spearman rank correlation coefficient. The results of study revealed that: 1. A sample portion of 3.1% scored high for physical violence, 72.2% of the sample scored a medium level, and 22.7% scored a low level. A sample portion of 3.7% scored high for verbal violence, 64.4% of the sample scored a medium level, and 31.9% scored a low level; 2. Positive attitude of violence and physical violence score had correlation statistically significant at a low level (r = 0.26, p = 0.00). Risk factor of violence and physical violence had correlation statistically significant at a medium level (r = 0.59, p = 0.00). 3. Positive attitude of violence and verbal violence had correlation statistically significant at a low level (r = 0.27, p = 0.00). Risk factor of violence and verbal violence had correlation statistically significant at a medium level (r = 0.70, p = 0.00). The results from this study show that most of the sample group had a medium level of physical and verbal violent behaviors and this also correlated to the risk factor of violence at a medium level. Therefore, the intervention to reduce verbal and physical violence should be further developed to reduce the risk of violence behavior.