ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์เกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและภาวะโปแทสเซียมในเลือดต่ำเป็นภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ที่พบบ่อยมากและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและระบบการไหลเวียนโลหิต การดูแลเด็กที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและภาวะโปแทสเซียมในเลือดต่ำเป็นบทบาทสำคัญของพยาบาลในการประเมินติดตามอาการของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและประสิทธิผลการรักษาของแพทย์อย่างต่อเนื่อง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและภาวะโปแทสเซียมในเลือดต่ำในเด็กป่วยในประเด็นสำคัญเรื่อง อุบัติการณ์ สาเหตุ อาการทางคลินิก การรักษา และการพยาบาล เพื่อนำมาวางแผนการดูแลเด็กที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำหรือภาวะโปแทสเซียมในเลือดต่ำได้อย่างเหมาะสม Electrolyte imbalances are common in the hospitalized child. Hyponatremia and hypokalemia are most frequently electrolyte imbalances and are leading cause of morbidity and mortality from complications, especially neurological and cardiovascular complications. Caring for the hospitalized child with hyponatremia and hypokalemia, the nurse assumes the role of continuously monitoring for signs of complications and efficacy of treatments. The purpose of this article is to provide the knowledge and understanding for the nurse regarding hyponatremia and hypokalemia in children. The main issues are as follows: incidence, etiology, clinical manifestations, treatment, and nursing care, these can be used to plan appropriate care for children with hyponatremia or hypokalemia.