การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในบ้านและรอบๆบ้านเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักเกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบิดามารดาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในเด็กเล็กจากอุบัติเหตุที่บ้าน ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่บ้านของเด็กเล็กในครอบครัวไทย ได้แก่ ความรู้ความตระหนักความวิตกกังวลและเจตนาของบิดามารดา บทบาทของผู้ดูแลสุขภาพเด็กรวมถึงพยาบาลในการส่งเสริมให้บิดามารดามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในบ้านในเด็กเล็กโดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจของกิบสันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ปกครองให้มีการป้องกันการบาดเจ็บดังกล่าวนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพยาบาลเด็กและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพของเด็กและพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก Home accidental injury has been one of the leading causes of death in children under the age of five, particularly it often happened under guardians’ supervision. Parental behaviour change is needed to reduce the risk of home injury in young children. The key factors influencing parental behaviour on child home accidental injury prevention include cognition, awareness, anxiety, and intention of parents. The role of child healthcare provider and nurse is to enhance greater understanding of parental behaviour development in regard to childhood home accidental injury prevention through Gibson’s empowerment concept. This can be a valuable benefit for nursing implications and healthcare providers to shape child health policy and develop child health promotion plan.