การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูส่งผลดีในด้านร่างกายและจิตใจต่อมารดาและทารก การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปฏิบัติในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดของพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด จำนวน 106 ราย มารดาของทารกเกิดก่อนกำหนด จำนวน 88 ราย และผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด จำนวน 26 ราย รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตภาคเหนือจำนวน 4 แห่ง รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด และแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด อยู่ในระดับมากและปานกลาง ร้อยละ 62.3 และ 36.8 ตามลำดับ ทัศนคติ ประสบการณ์ การสนับสนุนจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร และภาระงานรับผิดชอบของ พยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01 และp < .05) แต่ความรู้ของพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการปฏิบัติของพยาบาล ทัศนคติ ความพร้อมของมารดา ความคิดเห็นของมารดาเกี่ยวกับลักษณะของทารก และการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ ตามการรับรู้ของมารดา มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) แต่ความรู้ของมารดาไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการปฏิบัติของพยาบาล สำหรับนโยบาย แนวปฏิบัติ การจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบ แกงการู และการจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสม ตามการรับรู้ของหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการู ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาลในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้ดีขึ้น Kangaroo mother care for preterm infants is physically and psychologically beneficial for mothers and infants. This descriptive research aimed to study the promotion of kangaroo mother care of preterm infants in neonatal wards, and related factors in nursing practice. The samples consisted of: (1) 106 nurses who worked in neonatal wards, (2) 88 preterm infant mothers, and (3) 26 administrators or supervisors. Data were collected in 4 northern tertiary hospitals from October 2014 to January 2015. The research instruments used were (1) nursing practice of kangaroo mother care promotion for preterm infants questionnaire, and (2) the related factors of kangaroo mother care promotion questionnaire for each sample, which were developed by the researcher. Data were analyzed using descriptive statistics, Spearman correlation coefficient and Pearson correlation statistics. The findings revealed that: The average score for nursing practice of kangaroo mother care promotion for preterm infants was at a high (62.3 %) and a moderate level (36.8 %). Attitude, experiences, support from administrators / supervisors and workload responsibility of the nurses as perceived by nurses were significantly related to nursing practice of kangaroo mother care promotion (p < .01 and p <.05) but the nurses’ knowledge on kangaroo mother care was not statistically significantly related to nursing practice. Attitude, readiness of mothers, maternal opinion on preterm infant characteristics and maternal perception of support from medical staff as perceived by mothers were significantly related to nursing practice of kangaroo mother care promotion (p < .05), but the mothers’ knowledge on kangaroo mother care was not significantly related to nursing practice. Policies, nursing guidelines, instruments provided for kangaroo mother care promotion, appropriate workload allocation as perceived by administrators or supervisor were not significantly related to nursing practice on kangaroo mother care promotion. The results of this study can be used as basic information for nurses to enhance nursing practice of kangaroo mother care promotion for preterm infants.