ทารกเกิดก่อนกำหนดมีความไม่สมบรูณ์ทั้งการทำหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกาย และพัฒนาการของประสาทส่วนกลาง ทารกเกิดก่อนกำหนดจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากครรภ์มารดาโดยสิ้นเชิง การได้รับการกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด เช่น เสียงที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ แสงไฟที่เปิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง และการสัมผัสหรือจับต้องทารกเพื่อการรักษาพยาบาลล้วนส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกเกิดก่อนกำหนด บทความนี้จึงเป็นการนำเสนอการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติของสมาคมพยาบาลทารกแรกเกิดแห่งสหรัฐอเมริกา (NANN, 2011) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดประกอบด้วยหลักการดูแล 5 ประการ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการพักหลับ 2) การประเมินและจัดการกับความเจ็บปวดและความเครียดของทารก 3) การดูแลกิจวัตรประจำวันโดยยึดหลักการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารก 4) การดูแลโดยยึดหลักครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และ 5) การปรับสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของทารก ซึ่งพยาบาลผู้ให้การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดสามารถนำมาปฏิบัติเพื่อให้ทารกเกิดก่อนกำหนดมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุด