การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 ที่สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาจำนวน 615 ราย ของวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวะ 7 แห่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดื่มไม่ขับ ได้แก่ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มไม่ขับ การรับรู้อิทธิพลของพ่อแม่ อิทธิพลของเพื่อน อิทธิพลของกฎหมายกฎจราจร และอิทธิพลของสื่อต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.73 ไม่เคยมีพฤติกรรมดื่ม/เมาขณะขับขี่รถจักยานยนต์ ร้อยละ 26.50 ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมานานๆ ครั้ง ร้อยละ 16.10 ขับขี่รถจักยานยนต์ขณะมึนเมาเป็นบางครั้ง ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยโลจิสติคพบว่าทัศนคติ อิทธิพลของพ่อแม่ และอิทธิพลของเพื่อนสามารถทำนายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ 2.12 เท่า 2.00 เท่า และ 2.01 เท่า ตามลำดับ และพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ตัวนี้ร่วมกันทำนายการเกิดพฤติกรรมดื่มไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 15.2 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมพฤติกรรมดื่มไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และควรมีการศึกษาหาปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยทำนายพฤติกรรมนี้ได้เพิ่มเติม