การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรโลกโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรในวัยรุ่นโรงเรียนแห่งหนึ่งเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 315 คน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Binary logistic regression ผลการศึกษาพบว่า อุบัติการณ์สะสมคนและครั้งในการเกิดอุบัติเหตุจราจร เท่ากับ 22.5 และ 42.54 ตามลำดับ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ในเขตชุมชน กลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง และการต่อ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ Globally, Injuries resulting from road traffic crashes is major cause of deaths especially among adolescent. The purposes of this study were to determine the incidence of accidental traffic injury and to find the association between the associated risk factors, such as personal characteristics, knowledge of traffic safety regulation, compliance to traffic safety regulation and other factors. In order to verify factors associated with the accidental traffic injury, a binary logistic regression was utilized. The results showed that the cumulative incidence episodes and people of accidental traffic injury incidents in adolescent within a 6 months’ period were 22.5 and 42.54 respectively, and knowledge of traffic safety regulation, compliance to traffic safety regulation, driving speed, middle-aged adolescent, and compulsory motor insurance