การรับรู้บทบาทบิดามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตแลพัฒนาการของบุตร กรให้ความรู้ความสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นบิดารับรู้บทบาทในการดูแลบุตร การศึกษากึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ต่อการรับรู้บทบาทในการดูแลบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดา กลุ่มตัวอย่างเป็นสามีของมารดาตั้งครรภ์แรกจำนวน 40 ราย ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 20 ราย จับคู่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองให้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เครื่องมือ ได้แก่ 1) แผนการสอน ที่ดัดแปลงจากแบบประเมินของอำไพ วรรณเชฐอิสรา (2537) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบค่าทีชนิด 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และสถิติทดสอบค่าทีชนิด 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า 1. ภายหลังได้รับความรู้ตามแผนการให้ความรู้ กลุ่มทดลองมีการรู้บทบาทบิดาในการดูแลบุตรสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) 2. ภายหลังได้รับความรู้ตามแผนการให้ความรู้ กลุ่มทดลองมีการรับรู้บทบาทบิดาในการดูแลบุตรสูงกว่าก่อนได้รับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ผลการวิจัยนี้ช่วยให้พยาบาลผดุงครรภ์มีแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ของผู้ที่จะเป็นบิดาในการดูแลบุตรและคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาทางการพยาบาล และการวิจัยต่อไป