เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง จะมีโอกาสแพร่เชื้อและรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงใน เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มตัวอย่างคือ เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อายุระหว่าง 15-24 ปี ที่ลง ทะเบียนรับยาต้านไวรัส คลินิกโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง สุ่มเลือกโรงพยาบาล 1 แห่งเป็นกลุ่ม ทดลอง และ 1 แห่งเป็นกลุ่มควบคุม สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลละ 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเอชไอวีและการรับเชื้อ เอชไอวีเพิ่มมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.89 ค่าความเชื่อมั่น 0.97 และแผนการเสริมสร้างพลังอำนาจ แบบกลุ่มผ่านการตรวจสอบและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการทดลองใช้เพื่อทดสอบ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติก่อนนำไปใช้จริง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบค่าที สถิติ ทดสอบวิลคอกซันแบบจับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) จาก 32.06 คะแนน เป็น 14.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 72 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหลังการเสริมสร้างพลังอำนาจพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม ทดลองเท่ากับ 14.83 คะแนน ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่มีคะแนนเท่ากับ 28.53 คะแนน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p < 0.001) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การเสริมสร้างพลังอำนาจมีผลทำให้เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง จึงควรนำการเสริมสร้างพลังอำนาจไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ เพื่อลดการแพร่เชื้อและการรับเชื้อเอชไอวีเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องในกลุ่มดังกล่าว Youth living with HIV/AIDS who have risk behaviors will be chance to transmission and exposure to HIV infection. The objective of this experimental research was to determine the effects of empowerment on reduction risk behaviors among youth living with HIV/ AIDS. The study samples consisted of youth living with HIV/AIDS aged between 15-24 who registered to receive antiretroviral drugs from AIDS clinics at 2 community hospitals, one of which was randomly selected as an experimental group, and the other as a control group. Twenty three youth living with HIV/AIDS from each hospital were randomly selected as study samples. The research instruments consisted of personal data questionnaire; a questionnaire on risk behaviors in transmission and exposure to HIV. The content validity index was 0.89 and the reliability was 0.97, and the group empowerment plan had been checked and corrected according to the suggestion of the experts; they had been put through the trial process to test the practical possibility before the real application. The data were analyzed using descriptive statistics, t-test statistics, Wilcoxon matched-paired signed ranks test and Mann-Whitney U test. The results of study After the empowerment implementation, the mean score of risk behaviors of experimental groups significantly decreased from 32.06 to 14.83 (from a total of 72) (p < 0.001). When comparing both groups, the mean score of risk behaviors of the experimental groups was 14.83 which was significantly lower than that of the control group (28.53 score, p < 0.001). This research shows that empowerment results in reduction of risk behaviors among youth living with HIV/AIDS. It should be applied to enhance the continuous skills of practice, which would therefore reduce the transmission and exposure to HIV infection.