การปฏิบัติหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กขณะนอนรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วทำให้เด็กฟื้นสภาพหลังผ่าตัดได้เร็วขึ้นและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก และความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมของ (Ajzen, 1991) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมกลุ่มตัวอย่างเลือกเข้าตามเกณฑ์จำนวน 106 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 3 แห่ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็กและเด็ก (2) แบบสอบถามความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 และแบบสอบถามทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 ค่าความเชื่อมั่น ด้านทัศนคติ ด้านบรรทัดฐานของสังคม และด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือ .85 .86 และ .72 ตามลำดับ ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ Tourigny et al.(2005) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีคะแนนความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้อสภาพโดยรวมในระดับมาก ร้อยละ 60.38 มีทัศนคติในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ100มีบรรทัดฐานของสังคมในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับสูง และร้อยละ 72.64 มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2.ทัศนคติความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .41, p < .01) บรรทัดฐานของสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .50, p < .01) ผลการวิจัยนี้ทำให้เข้าใจทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก บุคลากรสุขภาพอาจใช้ข้อมูลนี้สำหรับวางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กและใช้ในการทำวิจัยต่อไป Early and proper practice of postoperative care of hospitalized children by caregivers speeds up recovery and prevents complications. The purpose of this correlational descriptive research study was to study the attitudes, norms, perceived behavioral control, and intention-to-practice related to postoperative recovery care, and their relationship among caregivers of children. The Theory of Planned Behavior by Ajzen (1991), along with the reviewed literature, was used as the framework for this study. The participants, recruited according to inclusion criteria, were 106 caregivers of 3-12 year old children who received postoperative recovery care at 3 tertiary level hospitals. Data were collected from August to December 2014. The study instruments included: (1) demographic information of caregivers and children who had received major surgery (2) the modified parents’ beliefs questionnaire by Tourigny et al. (2005) including the intention-to-practice questionnaire, scoring a content validity index of .87 and a reliability of .87; and the caregivers’ beliefs questionnaire about attitudes, norms, and perceived behavioral control with the reliability of .84 (attitudes = .85, norms = .86 and perceived behavioral control = .72). Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson product-moment statistical correlation. The study findings showed that 1. All participants had a high overall score of practicing postoperative recovery care. 60.38% had a moderate level of l attitude towards practicing postoperative recovery care. All of the participants recorded a high level of norms to practice for postoperative recovery care. 72.64% had a moderate level of perceived behavioral control to practice postoperative recovery care. 2. Attitudes were statistically significantly and positively correlated at a moderate level with intention-to-practice (r = .41, p < 0.1). Norms were statistically significantly and positively correlated with intention-to-practice (r = .50, p < 0.1) The results of this study provide an understanding of attitudes, norms, perceived behavioral control, and intention-to-practice regarding postoperative recovery among caregivers. Health personnel may use this information to help caregivers’ care and do further research.