วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและวัยรุ่น วิธีการศึกษา: แบบพรรณนา (Descriptive research) กลุ่มตัวอย่างคือเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ 616 คน ใช้แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง 311 และ 305 คน (ร้อยละ 50.5 และ 49.5) เรียนในชั้นประถมปลาย (ป.4-6) มัธยมต้น และมัธยมปลาย 172, 252 และ192 คน (ร้อยละ 28, 40.9 และ 31.1) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มระดับสูง และต่ำ (ร้อยละ 59.4 และ 40.6) คะแนนระดับต่ำพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการต้องการผ่อนคลายทางอารมณ์มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือด้านการมีแรงกดดันทางสังคม และด้านโอกาสในการดื่มฯ (ร้อยละ43.2, 40.6 และ 27.1) นักเรียนชั้นมัธยมปลายมีผู้ที่มีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มในระดับต่ำมากที่สุด รองลงมาคือมัธยมต้น และประถมปลาย (ร้อยละ 41.7, 38.1 และ 36) สรุป: การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่ม เกือบครึ่งอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นบุคลากรสุขภาพและบุคคลากรทางการศึกษาควรหาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มที่เหมาะสมเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่อไป Objective: To explore the drinking refusal self-efficacy among children and adolescents Materials and Method: This was a descriptive study. Six hundred and sixty-six children and adolescents studying in a municipal school in the upper northern region of Thailand were selected by using multistage random sampling. Data were collected from January to February of 2019. The Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaires – Shortened Adolescent Version: was used. Data analysis employed descriptive statistics. Results: Samples were 311 boys and 305 girls (50.5% and 49.5%). Numbers in each educational level were 172 in elementary level (grade 4-6), 252 in junior high school (grade 1-3), and 192 senior high school (grade 4-6) (28%, 40.9%, and 31.1% respectively). Three hundred and sixty-six students reported high scores of drinking refusal self-efficacy, while 250 reported low scores (59.4 % and 40.6%). According to the educational level, senior high school (grade 4-6) students were reported to have the highest number of low scores, then junior high school (grade 1-3) students and elementary level (grade 4-6) students, respectively (41.7%, 38.1%, and 36.0%). Regarding the low scores in each dimension, the emotional relief refusal efficacy dimension was reported the highest, then the social pressure refusal efficacy dimension, and the opportunistic refusal efficacy dimension, respectively (43.2%, 40.6%, and 27.1%). Conclusion: Almost halves of the sample groups in this study presented low scores of drinking refusal self-efficacy.