การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะโภชนาการเกิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 10 – 13 ปี จำนวน 61 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แบ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ สุ่มเลือกได้กลุ่มทดลองจำนวน 31 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจำนวน 30 คน ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษา 6 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 โดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติค่าทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า หลังจากการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคอ้วนและการบริโภคอาหาร การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเอง มีผลทำให้นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินมีความรู้เรื่องโรคอ้วนและการบริโภคอาหาร มีความเชื่อในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้น จึงควรส่งเสริมให้มีการขายผลโปรแกรมไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป