การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแกนนำนักเรียนรุ่นเยาว์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานร่วมกับ 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพ โปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างศักยภาพในตัวเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ ปลูกฝังความรับผิดชอบในระดับสูงในการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการเผยแพร่ความรู้และทักษะเพื่อป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานของผู้ปกครองและคณาจารย์ในสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการคิดริเริ่มและทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาในเชิงบวกผ่านการรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ถูกต้องในประเด็นความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ในการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และสิทธิทางเพศต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นแก่วัยรุ่นและเยาวชนในครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนของตน สรุปบทเรียนที่ได้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมที่เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนโดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่สามารถสร้างเสริมแกนนำเยาวชนให้เป็นผู้นำหากผู้ใหญ่เอื้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่หนุนเสริมให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกกระบวนการทำงาน