เข้าระบบ  
  KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ] : [เว็บเมล์พยาบาลฯ (ระบบเดิม)] : [E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON eMeeting]  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ :.
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

สำนักงานคณะ :.
** สำนักงานคณะฯ **
งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานบริหารการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์


Links :.
พิพิธภัณฑ์การพยาบาล
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
สโมสรนักศึกษาฯ
หน่วยการเรียนรู้ ทางการพยาบาล (NLU)

 

 

>> เข้าสู่หน้าเวป คณะพยาบาลศาสตร์ <<

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

 What's New ( 15 ตุลาคม 2562 )

 Services
@ แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา
@ ข้อมูลภาพกิจกรรมคณะทั้งหมด (ฐานข้อมูล AV_photo)/ค้นหาสื่อการเรียนการสอน/สื่อใหม่ๆ
@ ส่งข่าวสาร / อัลบั้มภาพกิจกรรม (www.nurse.cmu.ac.th)
@ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
@ พูดคุยกับ D.J. คลื่นแห่งความสุข
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th