KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 24/2550
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์เดชา ทำดีวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 617/2549 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์เดชา ทำดี จากผู้แทนกรรมการประจำคณะ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา ได้รับอนุมัติให้ลาไปฝึกอบรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2550 ดังนั้น เพื่อการประเมินประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์เดชา ทำดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสาร/สื่อที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549 จึงแต่งตั้ง อาจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ กรรมการประจำคณะ เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์เดชา ทำดี จากผู้แทนกรรมการประจำคณะ แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th