KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด สายงาน
ขรก.
วิชาการ
ขรก.
สนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ พ.ปฏิบัติการ ลจ.ปจ. พ.ส่วนงาน พนง.ชั่วคราว
(พิเศษ)
พ.ส่วนงาน
(องค์กรในกำกับ)
จำนวน
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์9402142112
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์1131116
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช3811
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน628
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์4113120
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข316121
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1013226
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์68116
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล6411
  ศูนย์บริการพยาบาล1415
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล113
รวมทั้งหมด39975402151215253


 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
 ขรก. วิชาการ 15.42 %
 ขรก. สนับสนุนวิชาการ 3.56 %
 พ.วิชาการ 29.64 %
 พ.ปฎิบัติการ 15.81 %
 ลจ.ปจ. 8.3 %
 พ.ส่วนงาน 20.16 %
 พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) 0.79 %
 พ.ส่วนงาน(องค์กรในกำกับ) 5.93 %

หมายเหตุ :

ขรก.วิชาการ หมายถึง ข้าราชการสายวิชาการ
ขรก.สนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
พ.ส่วนงาน หมายถึง พนักงานส่วนงาน
ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจ้างประจำ
พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
พ.ส่วนงาน(องค์กรในกำกับ) หมายถึง พนักงานส่วนงาน(องค์กรในกำกับ)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th