KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล

  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปฏิทินกิจกรรม - ทุกกิจกรรม

  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มิถุนายน 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
    
1
  โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย APN-led Collaborative Model of Geriatric Care in University Hospital
2
3
4
5
6
7
8
  ขออนุมัติโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2560
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 1)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
30
 
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มิถุนายน 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th