แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2563

ตัวชี้วัดความสำเร็จวิสัยทัศน์

QS World University Overall Scores
QS World University Rankings by Subject 2016 - 2019 Nursing, Faculty of Nursing, CMU

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ (S)

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ (S)

นิยามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ (S)

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (O)

นิยามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (O)

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง