Home Page Image
  รายงานประจำปี 2549
© คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 โดยในเดือนกันยายน 2549 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นปีที่ 46 และครบรอบปีที่ 34 ของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบัน คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโทหลักสูตรปกติ 10 หลักสูตร ปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ 4 หลักสูตร ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร ปริญญาโทหลักสูตรร่วมสถาบัน 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร นอกเหนือจากพันธกิจด้านการจัดการศึกษาพยาบาลที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแล้ว คณะฯ ยังมีพันธกิจที่สำคัญอีกคือ ด้านการผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาล Center of Excellence ในด้าน Nursing Education, Elderly care, HIV/AIDS และศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery: A Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute) เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ด้านการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในปีงบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยคณะฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ โดยจัดโครงการอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการอบรมองค์ความรู้ด้านการบริการสปาแบบต่อยอดให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินงาน และผู้ให้บริการ เพื่อให้มีการพัฒนาการบริการที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากนั้น ยังมีการจัดประชุมฝึกอบรมระยะสั้นแก่ผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะฯ ยังเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์กรอนามัยโลก (World Health Organization of Collaboration Center) อีกด้วย และพันธกิจด้านสุดท้ายของคณะฯ คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยคณะฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นปีสิ้นสุดการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) คณะฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในระยะ 5 ปี พบว่า มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่และได้มีการพัฒนาการเพิ่มเติมอีกหลายด้านนอกจากแผนที่วางไว้

การดำเนินการภายใต้ภารกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน ปี 2550 จะเป็นผู้นำและศูนย์รวมทางวิชาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง” นั้น คณะฯ ได้ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ทั้งจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ และบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผนและทุกท่านที่มีส่วนทำให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เป็นอย่างดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์