KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 551312 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 551312
ชื่อวิชา Title การพยาบาลชุมชน : COMMUNITY NURSING
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 551
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
พย.รภ. 202 หรือ พย.รภ. 204 NGID 202 or NGID 204
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคทฤษฎี major-theory
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
วิวัฒนาการของการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน หลักการและมาตรการด้าน สาธารณสุข บทบาทของพยาบาลชุมชน และการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ บทบาทและการให้บริการของพยาบาลชุมชนในการพัฒนาสุขภาพครอบครัวและชุมชน การบริการอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยและกระบวนการพยาบาลชุมชน
Evolution in public health and community health nursing, principles and strategies of public health, roles of community health nurses and primary health care services, roles and services of community health nurses in improving family and community health as well as services for family, school, environmental and occupational health and the community nursing process.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้เข้าใจวิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุข มาตรการทางสาธารณสุข บทบาทของพยาบาลและการนำกระบวนการพยาบาลชุมชนมาใช้ในการบริการสุขภาพแก่ชุมชนได้แก่ การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อมและการอาชีวอนามัย
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการ แนวคิดหลักการและมาตรการทางสาธารณสุข 2
หน่วยที่ 2 บทบาทของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2
หน่วยที่ 3 กระบวนการพยาบาลชุมชน 10
3.1 การประเมินชุมชน
3.1.1การทำแผนที่
3.1.2 การรวบรวมข้อมูล
3.1.3 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
3.1.4 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
3.2 การวางแผนและโครงการ
3.3 การดำเนินงานและการประเมินผล
หน่วยที่ 4 การอนามัยครอบครัว 4
หน่วยที่ 5 การอนามัยโรงเรียน 4
หน่วยที่ 6 การอนามัยสิ่งแวดล้อม 4
หน่วยที่ 7 การอาชีวอนามัย 4
รวม 30 ชั่วโมง
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย
2.อภิปรายกลุ่ม
3. ทำแบบฝึกหัด / รายงานกลุ่ม
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL)
ตำราหลัก Textbook กระทรวงสาธารณสุข.(2540). กระทรวงสาธารณสุข 2540. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. ( 2538). รวมกฏหมายแรงงาน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
กองอาชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2538). คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรองกาญจน์ สิริภักดี. ปัญหาสิ่งแวดล้อม.สารสภาการพยาบาล, 8 (1) : 15-19.
ชมรมอาชีวเวชศาสตร์สาธารณสุข. (2539). หลักอาชีวอนามัย. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดธันยพร.
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข. (2540). การพยาบาลอนามัยชุมชน 2. เชียงใหม่ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดรุณี ทายะติ. (2543). คู่มือฝึกปฏิบัติการอนามัยโรงเรียน. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2543). โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์.
คณะกรรมาธิการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9. (2544). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์.
รุจา ภู่ไพบูลย์. (2543). การพยาบาลครอบครัว แนวคิดทฤษฏีและการนำไปใช้. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิทยา อยู่สุข. (2542). อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์
สภาการพยาบาล. (2539). มาตรฐานการพยาบาลเชิงโครงสร้างในสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและสถานประกอบการ : สภาการพยาบาล. ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์.
อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2540). จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ ฯ : บริษัทเฟื่องฟ้าจำกัด.
Allender JA., & Spradley BW. (2001). Community Health Nursing: Concept and practice (5ed.). Lippincott, Philadephia, NY. Bomar, PJ.(1996). Nurse and Family Health Promotion Concepts, assessment and interventions. 2 nd ed. Philadelpia : W.B. Saunders Company.
Clark MJ. (1999). Nursing in Community: dimensions of Community Health Nursing (3ed.). Appleton & Lange, Stamford, Connecticut.
Duvall, E.M. (1971) . Family Development. 4 th Ed. Philadelphia : J.B. Lippincott.
Eldelman, C.L., and Mandale,CL. (1998). Health Promotion throughout the Lifespan. 3 th ed. Philadelphia : Mosby.
Friedman,M.M.,(1992). Family Nursing Theory and practice. 3 rd ed. Norwalk : Appleton & Lange.
Mckinnon TH. (1997). Community Health Nursing: A case study approach. Lippincott, Philadephia, NY.
Roger, Bonie. (1994). AAOHN core Curriculum for Occupational Health Nursing. Philadelpia : W.B. Saunders Company.
Stanhope, Marcia and Lancaster, Jeanett. (2000). Community Health Nursing : Process and practice for Promoting Health of Aggregates, Families and Individuals. St.Loouis : The C.V. Mosby Company.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัด
3. สถานการณ์จำลอง
4. power point presentation
5. วิดิทัศน์
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. รายงานกลุ่ม และแบบฝึกหัด 10 %
2. สอบ 90 %
คะแนนเก็บ Assignment Score 10
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
45
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
45
คะแนนอื่น Other Score -
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th