KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 551351 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 551351
ชื่อวิชา Title พัฒนาการครอบครัว : FAMILY DEVELLOPMENT
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 551
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2, 3
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี เป็นกระบวนวิชาเลือกสำหรับนักศึกษานอกคณะ
ประเภทวิชา ทฤษฎี
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาการของครอบครัว ตามลักษณะความจำเป็นและความต้องการของสังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว แนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้บริการอนามัยที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การแก้ไขปัญหาและการใช้บริการอนามัย รวมทั้งแหล่งประโยชน์อื่นในชุมชน
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
หน่วยที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของครอบครัวต่อสังคมและความสัมพันธ์ในครอบครัว 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีหลักเกี่ยวกับครอบครัว 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3 พัฒนาการครอบครัว 10 ชั่วโมง
หน่วยที่ 4 กฎหมายครอบครัวและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4 ชั่วโมง
หน่วยที่ 5 ปัญหาครอบครัว แนวทางป้องกันแก้ไขและแหล่งประโยชน์ 6 ชั่วโมง
5.1 การสื่อสารในครอบครัว
5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรในครอบครัวและความปลอดภัยในครอบครัว
5.3 การจัดการด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ความเครียด และภาวะวิกฤติในครอบครัว
5.4 การติดสิ่งเสพติด ติดการพนันความรุนแรงในครอบครัวและการหย่าร้าง
5.5 แหล่งประโยชน์ที่ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว
หน่วยที่ 6 การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความผาสุขและการเลือกใช้แหล่งประโยชน์ 4 ชั่วโมง
6.1 ธรรมะที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสงบสุข
6.2 ทักษะในการดำรงชีวิต ครอบครัวให้มีความสงบสุข
6.3 การส่งเสริมสุขภาพในครอบครัว
6.4 กลยุทธในการเสริมสร้างพลังครอบครัว
6.5 แหล่งประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างครอบครัวให้ผาสุก มั่นคง
หน่วยที่ 7 ทักษะในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ครอบครัวและการเลือกใช้แหล่งประโยชน์ 2 ชั่วโมง
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย
2. อภิปรายและซักถาม
3. ประชุมกลุ่มย่อย
4. เกมส์
5. ทำแบบฝึกหัด
ตำราหลัก Textbook รุจิภาส ภู่สว่าง. (2543). ครอบครัวศึกษา. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุจา ภู่ไพบูลย์. (2541). การพยาบาลครอบครัว: แนวคิด ทฤษฏีและการนำไปใช้. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: วี เจพริ้นติ้ง.
Bomar Perri J. (1996). Nurses and Family Health Promotion. Concepts, Assessment, and Interventions. 2nd ed., Philadelphia: W.B. Saunders Company.
Duvall E., Miller B.(2003). Marriage and Family Development. 6th ed. New York: Harper & Row.
Friedman, Marilyn M. (2002). Guidelines for Family Assessment. Family Nursing: Theory and Practice. 4th edition. Norwalk, CT: Appleton & Lange.
Stanhope M., Lancaster. J.(2002). Community Health Nursing: Promoting Health of Aggregates,Families, and Individuals. 6th ed. St. Louis Missouri: Mosby.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
3. วิดิทัศน์
4. เครื่องฉายภาพนิ่ง
5. ตำราเรื่องครอบครัวศึกษา
6. แบบฝึกหัด
7. ตัวอย่าง ปัญหาครอบครัว การแก้ไขปัญหา แหล่งประโยชน์ จากสื่อต่าง ๆ
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1.การมีส่วนร่วมในการเรียน 10%
2.ผลงานของนักศึกษา 20%
3.สอบ 70%
สอบกลางเทอม 35%
สอบไล่ 35%
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th