KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 551392 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 551392
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน : COMMUNITY NURSING PRACTICE
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 551
หน่วยกิต Credit 2 (0,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
concurrent to 551312
ประเภทวิชา ปฏิบัติ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติบทบาทของพยาบาลชุมชนโดยการนำกระบวนการพยาบาล แนวคิดด้านสุขภาพองค์รวมและชุมชน ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม Practice in community nurses’ roles, utilizing the nursing process, concepts of holistic health and community in family health, school health, occupational health and environmental health services
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพยาบาล แนวคิดด้านสุขภาพองค์รวมและชุมชน ในการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน การบริการอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอาชีวอนามัยและการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศขอบเขตและขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงาน 10
หน่วยที่ 2 การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 48
หน่วยที่ 3 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการอนามัยครอบครัว 40
หน่วยที่ 4 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการอนามัยโรงเรียน 16
หน่วยที่ 5 การศึกษาดูงานการอาชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม 8
หน่วยที่ 6 ประเมินผลกระบวนวิชา4
รวม 126 ชั่วโมง
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่ม
3. สาธิตและสาธิตย้อนกลับ
4. ครอบครัวศึกษา 5. ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ
6. ฝึกปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้
ตำราหลัก Textbook ชมรมอาชีวเวชศาสตร์สาธารณสุข. (2539). หลักอาชีวอนามัย. กรุงเทพมหานคร : หจก. ธันยพร.
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข. (2540). การพยาบาลอนามัยชุมชน 2. เชียงใหม่ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3. ดรุณี ทายะติ. (2543). คู่มือฝึกปฏิบัติการอนามัยโรงเรียน. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9. (2544). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์.
รุจา ภู่ไพบูลย์. (2543). การพยาบาลครอบครัว แนวคิดทฤษฏีและการนำไปใช้. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิทยา อยู่สุข. (2542). อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :นำอักษรการพิมพ์
สภาการพยาบาล. (2539). มาตรฐานการพยาบาลเชิงโครงสร้างในสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาและสถานประกอบการ : สภาการพยาบาล. ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์.
Alexander JA., & Spradley BW. (2001). Community Health Nursing: Concept and practice (5 th ed.). Lippincott, Philadephia, NY.
Bomar, PJ.(1996). Nurse and family health promotion concepts, assessment and interventions.(2 nd ed). Philadelpia : W.B. Saunders Company.
Clark MJ. (1999). Nursing in community : Dimensions of community health nursing (3 rd ed).Appleton & Lange, Stamford, Connecticut.
Eldelman, C.L., and Mandale,CL. (1998). Health promotion throughout the lifespan. (3 rd ed).Philadelphia : Mosby.
Mckinnon TH. (1997). Community health nursing: A case study approach. Lippincott, Philadelphia, NY.
Roger, Bonie. (1994). AAOHN core curriculum for occupational health nursing. Philadelphia :W.B. Saunders Company.
Stanhope, Marcia and Lancaster, Jeanett. (2000). Community health nursing : Process andpractice for promoting health of aggregates, families and individuals. St.Louis : The C.V. Mosby Company.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน
3. ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
4. วิดิทัศน์
5. power point presentation
6. กระเป๋าเยี่ยมบ้าน
7. อุปกรณ์ทางการแพทย์
8. อุปกรณ์ให้บริการอนามัยโรงเรียน
9. หุ่นจำลอง
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1.ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน 30 คะแนน
2.ประเมินทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน
3. ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th