KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 551701 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 551701
ชื่อวิชา Title วัฒนธรรม สุขภาพและการพยาบาล
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 551
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2, 3
ปีการศึกษา Academic Year 2550
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี
ประเภทวิชา เลือก
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และแนวทางที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล โดยการศึกษาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัยและการเจ็บป่วยของประชาชน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และศึกษากรณีตัวอย่างของความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
1. มีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งพฤติกรรมการเจ็บป่วย แนวความคิด และปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง
2.สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม สุขภาพและการพยาบาล
2. ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย
3. วิธีการศึกษาปรากฏการณ์ทางสุขภาพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้านสุขภาพและความเจ็บป่วย
5. แนวคิด ความเชื่อด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
6. แนวคิดการพยาบาลที่ไว/มีศักยภาพทางวัฒนธรรมและทฤษฎีการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
7. การแพทย์แบบเสริมและการแพทย์ทางเลือก
8. สปากับการดูแลสุขภาพ
9. บทบาทของครอบครัว ชุมชน เครือข่ายในการดูแลสุขภาพสมาชิกที่มีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรค เรื้อรังและระยะสุดท้าย การประยุกต์วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพในการพยาบาล
10. ศึกษาดูงานการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
11. ศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. การบรรยายและอภิปรายในห้องเรียน
2. ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจ (Topic Selected) โดยจัดทำเป็นรายบุคคล คนละ 1 เรื่อง และนำเสนอในห้องเรียน
ตำราหลัก Textbook โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ . (2545). วิถีชุมชน. กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไซร์ จำกัด.
เจริญ ตันมหาพราน (2538). ประเพณีท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด.
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และคณะ. (บรรณาธิการ). (2533). พฤติกรรมสุขภาพ. กทม: ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
เบญจา ยอดดำเนิน. (บรรณาธิการ), (2534). คู่มือวิจัยพฤติกรรมทางสุขภาพชุดที่ 2 พฤติกรรม สุขภาพวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์ และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
ประมวล คิดคินสัน (2539). คติชาวบ้าน : การศึกษาในด้านมานุษยวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 2) .กรุงเทพฯ :บริษัทต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด.
ประเวศ วะสี (2536). องค์รวมแห่งสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.
พิพิธ พุ่มแก้ว (2537). ใครว่าไร้สาระ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมสาร.
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2540) . การแพทย์แผนไทยสายใย แห่งชีวิตและวัฒนธรรม. รวมบทความวิชาการ เล่ม 1 ของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2542). การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม. รวมบทความวิชาการ เล่ม 2 ของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม . (มกราคม 2545). กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง การรักษาเยียวยา ผู้คน ชุมชนและสภาพแวดล้อม. ข่าวสารสถาบันวิจัยชาวเขา. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1/2545, 155 หน้า.
สุพัตรา สุภาพ.(2535). สังคมและวัฒนธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 3) กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา พงศ์พิชญ์. (2541). วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Fry, S.T. and Degazon, C.E.(2002). Ethical and Cultural Influences. In Foundations of Community Health Nursing : Community – Oriented Practice. Edite by Stanhope & Lancaster. St. Louis, Missouri : Mosby, Inc.
Giger, J.N. and Davidhizar, R.E. (1999). Transcultural Nursing : Assessment & Intervention.3 rd edit. St Louse, Missouri: Mosby, Inc.
Helman, Cecil. (1986). Culture Health and Illness. Great Britain: John Wright & Sons Ltd.
Klainberg , M., Stephen , H., Leonard, M. and Joan, A. (1998) . Cultural Diversity within the Community. InCommunity Health Nursing : An Alliance for Health. Edit by Klainberg, M and et al., New York : McGraw – Hill Companies.
Klainberg , M., Stephen , H., Leonard, M. and Joan, A. (1998) . Community Health Nursing An Allance for Health. New York : The Mcgraw – Hill Companies.
Valsiner, J. (2000). Culture and Human Development. London : SAGE Publication Ltd.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. การบรรยายและอภิปรายในห้องเรียน
2. ศึกษาดูงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสุขภาพ
3. ศึกษางานภาคสนาม โดยทุกคนศึกษากรณีศึกษา (case study) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย และแนวทางแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และนำเสนอในห้องเรียน
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. งานค้นคว้า (Topic interest) รายบุคคล 40%
2. สอบ 40%
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20%
คะแนนเก็บ Assignment Score 40
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
-
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
40
คะแนนอื่น Other Score 20
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th