KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 552216 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 552216
ชื่อวิชา Title การพยาบาลพื้นฐาน : FUNDAMENTALS OF NURSING
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 552
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.รภ. 203 และ พ.สร. 223 หรือ พ.สร. 224 Concurrent to NGID 203 and PHSO 223 or PHSO 224
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคทฤษฎี major-theory
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
หลักการทั้งศาสตร์และศิลป์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล และความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การพยาบาลพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในภาวะเจ็บป่วย และทักษะที่จำเป็นในการพยาบาล-การสอนด้านสุขภาพ การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำนาจ และหลักและเทคนิคการให้การปรึกษา Principles of science and art in nursing application, and basic human needs. Basic nursing care to meet needs of individuals with illnesses. Necessary skills in nursing-health education, communication, relationship development, team work, change agent, empowerment, and principles and techniques of counseling.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่เจ็บป่วย การสอนด้านสุขภาพ การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำนาจ หลักและเทคนิคการให้การปรึกษา ด้านสุขภาพ การสื่อสาร
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. หลักการทั้งศาสตร์และศิลป์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 2. ความต้องการพื้นฐานของมนุษณ์ 3. ทักษะที่จำเป็นทางการพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ 3.1 การสอนด้านสุขภาพ 3.2 การสื่อสาร 3.3 การสร้างสัมพันธภาพ 3.4 การทำงานเป็นทีม 3.5 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3.6 การเสริมสร้างพลังอำนาจ 3.7หลักและเทคนิคการให้การปรึกษา 4. หลักการพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เจ็บป่วยในเรื่องต่อไปนี้ 4.1 การหายใจ 4.2 อาหาร นำ้ และอิเลคโทรลัยท์ 4.3 การขับถ่าย 4.4 การพักผ่อน นอนหลับ และการออกกำลังกาย 4.5 อนามัยส่วนบุคคล 4.6 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 4.7 การรับรู้ทางประสาทสัมผัส 4.8 การดูแลระยะสุดท้าย 5. เกี่ยวกับหลักการพยาบาลพื้นฐานทั่วไป 5.1 การรับใหม่และจำหน่ายผู้ป่วย 5.2 การประเมินสัญญาณชีพ 5.3 การบันทึกและรายงานทางการพยาบาล 5.4 การให้ยา 5.5 การดูแลบาดแผล 5.6 การใช้ความร้อนและความเย็นทางการพยาบาล 5.7 มาตรการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อโรค ตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย 2. อภิปรายซักถาม 3. สาธิตในห้องเรียน 4. ประชุมปรึกษา 5. ทำแบบฝึกหัด 6. ทำรายงาน 7. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
ตำราหลัก Textbook ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2541). คู่มือปฏิบัติ การพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 6). เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ละออ ตันติศิรินทร์, และ เกษสุดา ฉัตรอุทัย. (2541). การให้ยา. ใน ละออ ตันติศิรินทร์ และ คณะ (บรรณาธิการ), คู่มือปฏิบัติการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 6) (หน้า 249-310). เชียงใหม่: ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช. (2547). การพยาบาลพื้นฐาน: แนวคิดและการ ปฏิบัติ. กรุงเทพ: แผนกการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2541). การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล . กรุงเทพฯ : เจ.ซี.ซี. การพิมพ์ . Baillie L. (2005). Developing practical nursing skills (2nd ed.). London: Hodder Education. Craven, R.F., & Hirnle, C.J. (2006). Fundamentals of nursing: human health and function (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wikins. deWit, S.C. (2005). Fundamental concepts and skills for nursing (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. Elkin, M. K., Perry, A. G., & Potter, P. A. (2004). Nursing interventions & Clinical skills (3rd ed.). St. Louis: Mosby. Potter , P.A. & Perry , A.G. (2005) . Fundamentals of nursing (6th ed .) . St. Louis : Mosby Year Book . Potter , P.A. & Perry , A.G. (2007) . Basic nursing (6th ed .) . St. Louis : Mosby Year Book . Taylor, C, Lillis, C, & Lemone, P. (2001). Fundamentals of nursing : the art and science of nursing care. (4th ed.). Philadelphia : J.B. Lippincott Company. Timby, B.K. (2003). Fundamental skills and concepts in patient care (7th ed.). Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เอกสารประกอบการสอน 2. Power point 3. CAI 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิต 5. VDO
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การวัดผลแต่ละกระบวนวิชา ดังนี้  กระบวนวิชา 552216  สอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 35% ครั้งที่ 2 35% ครั้งที่ 3 30% 2.การประเมินผล : อิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่มโดยใช้คะแนนดิบ 50% เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้นักศึกษาผ่านก่อน หลังจากนั้นนำคะแนนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตัดเกรดแบบอิงกลุ่มโดยใช้คะแนนมาตรฐานที การให้เกรด A, B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th