KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 552232 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 552232
ชื่อวิชา Title การดูแลผู้ป่วยที่มารับการวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี : CARE OF PT WITH RADIO
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 552
หน่วยกิต Credit 1 (1,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
-
ประเภทวิชา
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ การประเมินสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การรักษาขณะอยู่ในหน่วยรังสี การช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย และรักษาด้วยรังสี การช่วยเหลือผู้ป่วย และการใช้ยาในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าห้องผ่าตัด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เพื่ออธิบายและปฏิบัติได้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ การรักษาขณะอยู่ในหน่วยรังสี การช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี การช่วยเหลือผู้ป่วยและการใช้ยาในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าห้องผ่าตัด
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย 2. อภิปรายซักถาม 3. สาธิตในห้องเรียน
ตำราหลัก Textbook ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2541). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 6). เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิรัตน์ ศรีนพคุณ และศรี ศรีนพคุณ. (2543). การปฐมพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. (บรรณาธิการ). (2544). โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. (บรรณาธิการ). (2548). วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999). สุดาพรรณ ธัญจิรา และวินิดา ออประเสริฐศักดิ์. (บรรณาธิการ). (2546). การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประภาไพพานิช. (บรรณาธิการ). (2547). การพยาบาลพื้นฐาน: แนวคิดและการปฎิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: จุดทอง. อะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2544). ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง. Craven, R. F., & Hirnel, C. J. (2006). Fundamentals of nursing : Human health and function (5th eds.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Lewis, S. M., Heitkemper, M. Mc., & Dirksen S. R. (2004). Medical-surgical nursing : Assessment and management of clinical problems (6th ed.). St. Louis: Mosby. Potter, P. A., & Perry, A. G. (2005). Fundamentals of nursing (6th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2001). Fundamentals of nursing: The art & science of nursing care (4th ed.). Philadelphia: Lippincott.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th