KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 554312 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 554312
ชื่อวิชา Title การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ 2 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 554
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
พย.สน. 311 NGOB 311
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคทฤษฎี major-theory
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในแง่สูติศาสตร์ กระบวนการคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและความก้าวหน้าของกระบวนการคลอดปกติความเจ็บปวดในทุกระยะของการคลอดและการจัดการโดยการใช้ยา การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตสังคมของสตรีและครอบครัวในระยะคลอดปกติและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรีและครอบครัวในทุกระยะของการคลอดปกติ กลไกการคลอดปกติ หลักการทำคลอดปกติ หลักการตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลทารกเกิดใหม่ปกติและที่มีภาวะเสี่ยงและ/หรือภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตสังคมของสตรีและครอบครัวในระยะหลังคลอดปกติและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรีและครอบครัวในระยะหลังคลอดปกติการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ครอบครัว และทารกแรกเกิด รวมทั้งการพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะตั้งครรภ์เกินกำหนด ทารกตายในครรภ์และการกระตุ้นให้การตั้งครรภ์สิ้นสุด Anatomy and physiology of female reproductive organs in obstetrics. Process of labor and factors related to labor time and progression of normal labor process. Pain during all labor stages and pharmacological pain management. Physical and psychosocial changes of women and families during normal labor and their impacts. Health assessment and nursing care of women and families during all stages of normal labor. Mechanism of normal labor. Principles for conducting normal delivery, episiotomy, and perrineorrhaphy. Health assessment and nursing care of neonates, both normal and having risk conditions and/or complications. Physical and psychosocial changes of women and families during normal postpartum period and their impacts. Health assessment and nursing care of postpartum women and families, promotion of breast-feeding, and promotion of attachment and bonding between newborn, mother, and family. Including nursing care of women and families with postterm pregnancy, dead fetus in utero, and termination of pregnancy.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลง ในระยะคลอดและกลไกการคลอดปกติ การประเมินภาวะสุขภาพ และการพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกติและครอบครัว การทำคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ การเปลี่ยนแปลงของสตรีในระยะหลังคลอดปกติ การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรีในระยะหลังคลอดและครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
บทนำและแนะนำกระบวนวิชา 1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์ 2. กระบวนการคลอด 3. ปัจจัยเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและความก้าวหน้าของกระบวนการ คลอด 4. ความเจ็บปวดในระยะคลอดและการจัดการความเจ็บปวด 5. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในระยะที่ 1 ของการคลอดปกติ 6. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ 7. กลไกการคลอดปกติ 8. การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรีในระยะที่ 1ของการคลอดปกติ 9. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรีในระยะที่ 2ของการคลอดปกติ 10. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรีในระยะที่ 3-4 ของการคลอดปกติ 11. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคม และการพยาบาลด้านจิตสังคมในระยะคลอดปกติ 12. การทำคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ 13. การประเมินและการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ 14. การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ครอบครัว และทารก 15. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตสังคมในระยะหลังคลอดปกติ 16. การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลสตรี ในระยะหลังคลอดปกติ 17. การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. การบรรยาย 2. การอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอในชั้นเรียน 3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self directed learning) 4. การใช้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ (e-learning)
ตำราหลัก Textbook 1. เทียมศร ทองสวัสดิ์. (2538). การพยาบาลในระยะหลังคลอด. เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2. ธีระ ทองสง และชเนนทร์ วนาภิรักษ์. (บรรณาธิการ). (2541). สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้ง 4). กรุงเทพฯ: พี.บี. ฟอเรน บุคส เซนเตอร์. 3. พิริยา ศุภศรี (2540). การพยาบาลในระยะคลอด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 4. วราวุธ สุมาวงศ์. (2545). คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด. กรุงเทพฯ: งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 5. สุกัญญา ปริสัญญกุล และพยอม อยู่สวัสดิ์. (ม.ป.ป). การพยาบาลในระยะคลอด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 6. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., & Wenstrom, K. D. (2005). William obstetrics(22th ed.). New York: McGraw-Hill. 7. Fraser, D. M., & Coper, M. A. (2003). Myles textbook for midwives (14th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. 8. Lowdermilk, D. L., & Perry, S. E. (2003). Maternity nursing(6th ed.). St.Louis: Mosby. 9. Olds, S. B., London, M., Ladewig, P. W., & Davidson, M.R. (2004). Maternal-Newborn Nursing &Women Health Care(7th ed.). New Jersey: Pearson Education. 10. Scott, J. R., Gibbs, R. S., Karlan, B. Y., & Haney, A. F. (Ed.). (2003). Danforth’s Obstetrics and Gynecology (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เอกสารประกอบการสอน 2. Power point presentation พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และ LCD projector 3. กรณีศึกษา และ/หรือแบบฝึกหัด 4. วิดิทัศน์ 5. หุ่นจำลอง 6. บทเรียนอิเลคทรอนิกส์
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การสังเกตความสนใจขณะเรียน และการเซ็นชื่อเข้าชั้นเรียนเกินกว่าร้อยละ 80 2. การซักถามขณะสอนและภายหลังสิ้นสุดการสอน 3. การวางแผนการพยาบาลจากกรณีศึกษา และ/หรือแบบฝึกหัด 4. จำนวนและระยะเวลาในการใช้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ 5. การสอบข้อเขียนครั้งที่ 1, 2 และปลายภาค โดย 1 ชั่วโมงเรียนเท่ากับ 6 คะแนน ลักษณะ ข้อสอบเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ข้อละ 1 คะแนน
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th