KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 554413 | ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 554413
ชื่อวิชา Title การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ 3 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY 3
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 554
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน. 312 Concurrent to NGOB 312
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคทฤษฎี major-theory
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนด้านสูติกรรม นรีเวช และด้านอายุรกรรม ความผิดปกติของการคลอด ภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในระยะคลอด ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ ภาวะแทรกซ้อนด้านร่างกายในระยะหลังคลอด ความผิดปกติด้านจิตใจในระยะหลังคลอดและมีบุตรผิดปกติหรือเสียชีวิต Nursing care of women and families at risk for or with obstetrical, gynecological and medical complications, abnormal labor and delivery, emergency complications during labor and delivery, receiving operative obstetrics during labor and delivery, physical complications and psychological problems during postpartum period, and abnormal or dead newborn.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ ในการพยาบาลสตรีและครอบครัว ที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนด้านสูติกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรม และนรีเวชกรรมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การประเมินและการพยาบาลทารกเกิดใหม่ที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
บทนำและแนะนำกระบวนวิชา 1.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์ 2 2.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ 2 3.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดและ การคลอดก่อนกำหนด 1 ½ 4.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะครรภ์แฝดน้ำ น้ำคร่ำน้อย ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ และภาวะ hyperemesis gravidarum 1 ½ 5.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะ elderly gravida, teenage pregnancy, unwanted pregnancy, drug addicted pregnancy และ abuse during pregnancy 2 6.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 5 7.การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของการคลอด 5 8.การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในระยะคลอด 3 9.การพยาบาลสตรีที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ 4 10.การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะแทรกซ้อนด้านร่างกายในระยะหลังคลอด 2 11.การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีความผิดปกติด้านจิตใจในระยะหลังคลอด 1 12.การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีบุตรผิดปกติหรือเสียชีวิต 1 รวม 30 ชั่วโมง
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1.การบรรยาย 2.การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอในชั้นเรียน 3.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self directed learning) 4.การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ตำราหลัก Textbook เกสรา ศรีพิชญาการ. (2537). การพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดยาก. เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เกสรา ศรีพิชญาการ. (2543). การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เทียมศร ทองสวัสดิ์. (2546). การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ธีระ ทองสง และชเนนทร์ วนาภิรักษ์. (บรรณาธิการ). (2541). สูติศาสตร์ (ฉบับเรียบเรียง ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส เซนเตอร์. ธีระพร วุฒยวนิช ธีระ ทองสง และจตุพล ศรีสมบูรณ์. (บรรณาธิการ). (2543). สูติศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส เซนเตอร์. มานี ปิยะอนันต์ ชาญชัย วัทนาศิริ สิงห์เพ็ชร์ สุขสมปอง และมงคล เบญจาภิบาล. (บรรณาธิการ). (2544). สูติศาสตร์ ( พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลิฟวิ่ง. เยื้อน ตันนิรันดร และวรพงศ์ ภู่พงศ์. (บรรณาธิการ). (2551). เวชศาสตร์มารดาและทารกใน ครรภ์ (นิพนธ์และเรียบเรียงครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. วิทยา ถิฐาพันธ์ และวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก. (บรรณาธิการ). (2544). เวชศาสตร์มารดาและ ทารกในครรภ์. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น. วีระชัย สิทธิปิยะสกุล. (2545). คู่มือการดูแลภาคปฏิบัติในทางสูติกรรมสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข. เชียงใหม่:ครีเอท พริ้นติ้งกรุ๊ป วราวุธ สุมาวงศ์. (2545). คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (2544). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3. กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการ วิชาการ สถาบันพระบรมราชนก สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2537). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. สุกัญญา ปริสัญญกุล และนันทพร แสนศิริพันธ์. (2550). การพยาบาลสตรีในระยะคลอด (พิมพ์ ครั้งที่ 1). เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หเทิญ ถิ่นธารา ฐิติมา สุนทรสัจ (บรรณาธิการ). (2546). สูติศาสตร์. สงขลา: ลิมบราเดอร์ การพิมพ์ . Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Hauth, J.C., Gilstrap, L.C., & Wenstrom, K.D. (2005). William obstetrics (22 th ed). New York: McGraw-Hill. Davidson, M.R., London, M.L., & Ladewing, P. W. (2008). Olds' maternal- newborn nursing & women's health across the life span. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall. Evans, T. & Niswander, K.R. (2000). Manual of obstetrics (6th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Gilbert, E.S., & Harmon, J.S. (2003). Manual of high risk pregnancy and delivery (3rd ed). St. Louis: Mosby Year Book. Henderson, C. & Macdonald, S. (2004). Mayes' midwifery : a textbook for midwives (13th ed). Edinburgh: Bailliere Tindall. James, D.K., Steer, P.J., Weiner, C.P., & Gonik, B. (1999). High risk pregnancy: Management options (2nd ed). London: W.B.Saunders. Kenner, C., & Lott, J. W. (2003). Comprehensive neonatal nursing: A physiologic perspective (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders Company. Klossner, N. J. & Hatfield, N. T. (2006). Introductory Maternity & Pediatric Nursing.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Littleton, L.Y. & Engebretson, J.C. (2005). Maternity nursing care. Australia : Thomson Delmar Learning. Lowdermilk, D.L., & Perry, S.E. (2004). Maternity & women’s health care (8th ed.). St. Louis: Mosby. Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (2006). MaternityNursing. (7 th ed). Canada: Mosby Elsevier. Ladewig, P.W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternal-newborn nursing care (6th ed). Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall. McKinney, E. S. (2009). Maternal-Child Nursing (3rd ed). St. Louis: Mosby. Murry, S. S. & McKinney, E. S. (2006). Founations of Maternal- new born Nursing. (4 th ed).The United States of America: Sauders Elsevier. Old, S.B., et al. (2004). Maternal & child health nursing (7th ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Pillitteri, A. (2007). Maternal & child health nursing (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Ricci, S. S. (2007). Essentials of maternity, newborn, and women’s health nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Varney, H., Kriebs, J. K. & Gegor, C. L. (2004). Varney’s midwifery (4th ed). Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. Wong, D. L., Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2006). Maternal child nursing care. (3 rd ed).The United States of America: Mosby. World Health Organization. (2003). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors. Geneva: World Health Organization.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1.เอกสารประกอบการสอน 2.Power point presentation พร้อมทั้ง คอมพิวเตอร์ และ LCD Projector 3.กรณีศึกษา และ/หรือ แบบฝึกหัด 4.วิดิทัศน์ 5.หุ่นจำลอง 6.e-learning (www.cene.nurse.cmu.ac.th)
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1.การสังเกตความสนใจขณะเรียน และการเซ็นชื่อเข้าชั้นเรียนเกินกว่าร้อยละ 80 2.การซักถามขณะสอนและภายหลังสิ้นสุดการสอน 3.การวางแผนการพยาบาลจากกรณีศึกษา และ/หรือแบบฝึกหัด 4.จำนวนและระยะเวลาในการใช้บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ 5.การสอบข้อเขียน โดย 5.1 วิธีการตัดเกรด ใช้วิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มโดยใช้คะแนนมาตรฐานที 5.2 นักศึกษาที่คะแนนการสอบในครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 55 จะต้องพบอาจารย์ผู้สอนภายหลังประกาศคะแนนสอบในแต่ละครั้ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
คะแนนเก็บ Assignment Score 45
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
50
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
55
คะแนนอื่น Other Score -
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
21/11/2552
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
26/12/2552
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551   เวลา 0900-1100  
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th