KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 554492 | ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 554492
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ 3 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY PRACTICE 3
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 554
หน่วยกิต Credit 2 (0,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน. 413 Concurrent to NGOB 413
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคปฏิบัติ major-practice
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลสตรีหลังคลอดปกติและมีภาวะแทรกซ้อน การบริบาลทารกแรกเกิดที่อยู่กับมารดาหลังคลอด การสอนการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการบริบาลทารกแรกเกิดแก่สตรีหลังคลอดและครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับทารกแรกเกิด การติดตามเยี่ยมสตรีหลังคลอดและครอบครัว และการให้บริการวางแผนครอบครัวแก่สตรีหลังคลอดและผู้ใช้บริการ Practice of utilizing nursing process in providing nursing care of postpartal women with and without complications, providing care for rooming in newborns, giving self-care and newborn care instruction for postpartal women and families, promoting attachment between family members and newborns, performing postpartal visits for postpartal women and families, and giving family planning services for postpartal women and other clients.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการให้การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน หญิงหลังคลอดปกติและที่มีภาวะเสี่ยงสูง ตามปัญหาและความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การบริบาลทารกแรกเกิดที่อยู่กับหญิงหลังคลอด ฝึกสอนการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการบริบาลทารกแก่หญิงหลังคลอดและ ครอบครัว ตลอดจนฝึกการให้บริการ วางแผนครอบครัวแก่ หญิงหลังคลอดและผู้รับบริการได้ตามบทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1.การปฐมนิเทศและการสอนทางคลินิก 2.การสาธิต สาธิตย้อนกลับ และศึกษาจากสถานการณ์จริง 3.การฝึกปฏิบัติงานประจำวันที่หน่วยหลังคลอด และคลินิกนมแม่ หน่วยตรวจฉุกเฉิน หน่วยผ่าตัดเล็กและหน่วยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดทางทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นทางสูติศาสตร์ในผู้ป่วยผ่าตัดทำหมัน หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และหน่วยวางแผนครอบครัว 4.การประชุมก่อนและหลังให้การพยาบาล และการประชุมกลุ่มประจำสัปดาห์ 5.การเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล 6.การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (participatory learning) เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด 7.การเขียนแผนการสอนเป็นกลุ่มสำหรับหญิงหลังคลอด 8.การศึกษาด้วยตนเอง
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1.คู่มือการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยหลังคลอด และสมุดบันทึกประสบการณ์ 2.เอกสาร ตัวอย่างการทำรายงาน และตัวอย่างการบันทึกที่เกี่ยวข้อง 3.หน่วยบริการทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 4.สถานการณ์จริงของการฝึกปฏิบัติ 5เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะและแผ่นใส 6.ภาพเลื่อนและเครื่องฉาย หุ่นจำลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.วิดิทัศน์
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th