KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 555312 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 555312
ชื่อวิชา Title การพยาบาลเด็ก 2 : PEDIATRIC NURSING 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 555
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
พย.กม. 311 NGP 311
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคทฤษฎี major-theory
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
หลักการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรัง ตามวัยในระบบต่างๆ เด็กที่มีปัญหาสุขภาพพิเศษ มโนทัศน์ความเจ็บป่วยและความตายในเด็ก ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายในการพยาบาลเด็กและครอบครัว Holistic nursing care for children with acute, critical and chronic illnesses according to age and body system, children with special needs; behavior and developmental problems; children’s perspective on illness, death, and dying; and ethical and legislative issues related to nursing care of children and their family.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรัง ตามวัยในระบบต่างๆ เด็กที่มีปัญหาสุขภาพพิเศษ มโนทัศน์ความเจ็บป่วยและความตายในเด็ก ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายในการพยาบาลเด็กและครอบครัว Students gain knowledge and understanding in the principles of holistic nursing aiming to promote health among children with acute, critical, and chronic illnesses; children with special needs, children's perspective with death and dying; as well as ethical and legal issues related to nursing care.
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
เนื้อหาวิชากระบวนวิชา 1. แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กป่วย หลักการพยาบาล 2 เด็กป่วยแบบองค์รวม และผลกระทบของความเจ็บป่วย และการอยู่โรงพยาบาล และประเด็น ทางจริยธรรมและกฎหมายในการพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว 3. พยาธิสรีรภาพ การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดง การรักษา และการพยาบาลแบบองค์ รวมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กป่วยภาวะ เฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรังในระบบต่างๆที่ พบบ่อย 4. หลักการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพพิเศษที่พบบ่อย 5. มโนทัศน์ความเจ็บป่วยและความตายในเด็ก หลักการพยาบาลเด็กป่วยระยะสุดท้ายและ ครอบครัว 1. Perspectives and trends in pediatric nursing, principles of holistic nursing, impact of illness and hospitalization, as well as ethical and legal issues in nursing care of children and their families. 2. Pathophysiology, diagnosis, signs and symptoms, treatments, and holistic nursing care for health promotion of children with acute, critical, and chronic illness according to age and body system. 3. Principles of nursing care promotion of children with special needs, and advice for children and their families. 4. Concepts of illness and death as well as principles of nursing care for terminally ill children and their families.
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย 2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. การศึกษาด้วยตนเอง 4. การทำรายงาน 1. Lecture 2. Participatory learning based on student-center 3. Self study 4. Term paper
ตำราหลัก Textbook 1.เกวลี อุณจักร และคณะ. (บรรณาธิการ). (2548). กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน : Pediatric emergency .เชียงใหม่ : แสงศิลป์. 2.กิตติ อังศุสิงห์ และคณะ. (บรรณาธิการ). (2542). กุมารเวชปฏิบัติทันยุค. กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 3.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ และคณะ. (บรรณาธิการ). (2543). คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ). กรุงเทพฯ : สวิชาญการพิมพ์. 4.ดุสิต สถาวร และคณะ. (บรรณาธิการ). (2545). ตำรากุมารเวชวิกฤต. กรุงเทพฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์. 5.ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี. (บรรณาธิการ). (2544). ตำรากุมารเวชศาสตร์. เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 6.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร และคณะ .(บรรณาธิการ). (2545). เวชปฎิบัติทางกุมารเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 7.พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์. (2548). ความรู้พื้นฐานทาง Neurology ที่ดี มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาโรคติดเชื้อของระบบประสาทให้ได้ผล. กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 8.มนตรี ตู้จินดา และคณะ. (บรรณาธิการ).(2542). กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3 . กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์. 9.วันดี วราวิทย์, ประพุทธ ศิริปุณย์ และสุรางค์ เจียมจรรยา. (บรรณาธิการ). (2540). ตำรากุมารเวชศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับเรียบเรียงใหม่). กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 10.สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, พิภพ จิรภิญโญ. (บรรณาธิการ). (2540). ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 11.ส่าหรี จิตตินันทน์. (บรรณาธิการ). (2542). ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3 . กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร. 12.สุภรี สุวรรณจูฑะ และคณะ. (บรรณาธิการ). (2540). กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 2. กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 13.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคณะ. (บรรณาธิการ). (2547). กุมารเวชศาสตร์ : แนวทางวินิจฉัยและรักษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 14.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์. .(บรรณาธิการ). (2546). โรคเลือดในเด็กและผู้ใหญ่ : ปัญหาเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน. กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 15.James, S. R., Ashwill, J. W., & Droske, S. C. (2002). Nursing care of children: Principles & practice. Philadelphia: W.B. Saunders company. 16.Wong, D. L. (2001). Wong's essentials of pediatric nursing. (6th ed). St. Louis : Mosby.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. Power Point / แผ่นใส 2. วิดิทัศน์ / ภาพสไลด์ 3. เอกสารประกอบการสอน 1. Power Point and LCD 2. Overhead projector and transparencies 3. Video 4. Slides 5. Handouts
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation การวัดและประเมินผล 1. สอบข้อเขียน 70 % 1.1 สอบกลางเทอม 1.2 สอบปลายเทอม 2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 20 % 3.รายงาน 10 % เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน เกรด A >= 80.00 % เกรด B + = 75.00 - 79.99 % เกรด B = 70.00 - 74.99 % เกรด C + = 65.00 - 69.99 % เกรด C = 60.00 - 64.99 % เกรด D + = 55.00 - 59.99 % เกรด D = 50.00 - 54.99 % เกรด F < 50.00 % Evaluation 1. Examination 70% Mid-term Final 2. Class participation 20% 3. Paper 10% Grading A 80 % or more B+ 75.00-79.99% B 70.00-74.99% C+ 65.00-69.99% C 60.00-64.99% D+ 55.00-59.99% D 50.00-54.99% F less than 50 %
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
12/07/2551
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551   เวลา 1000-1200  
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th