KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 556412 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 556412
ชื่อวิชา Title การพยาบาลจิตเวช : PSYCHIATRIC NURSING
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 556
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
พย.รภ.211 NGID 211
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคทฤษฎี major-theory
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
แนวคิด หลักการพยาบาลจิตเวช การบำบัดรักษาทางการพยาบาลจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง การพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน การฟื้นฟูทางจิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช
Concepts and principles of psychiatric nursing. Therapeutic psychiatric nursing, utilization of the nursing process in providing care for patients with acute and chronic psychiatric problems, emergency psychiatric nursing, psychosocial and spiritual rehabilitation for patients and family, facilitating home care for psychiatric patients, ethical issues and laws related to psychiatric nursing.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและบทบาทหน้าที่ของพยาบาลจิตเวช แนวคิดหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่เลือกสรรในการพยาบาลจิตเวช อาการวิทยา โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย และการดูแลตลอดจนแนวคิดและกระบวนการพยาบาลในจิตเวชฉุกเฉิน การพยาบาลจิตเวชชุมชนและการฟื้นฟูทางจิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน รวมถึงประเด็นทางจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช
Objective: Upon completion of this course, the student will be able to 1. Describe concepts, principles, evolution, and trend of psychiatric nursing characteristics and roles of psychiatric nurse 2. Describe selected concepts and theories apply for psychiatric nursing 3. Describe diagnostic systems for common psychiatric signs and symptoms and psychiatric disorders 4. Describe treatment for psychiatric patient 5. Describe nursing process in acute and chronic psychiatric patient
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการพยาบาลจิตเวชบทบาทหน้าที่ของพยาบาลจิตเวช และขอบเขตงานการ พยาบาลจิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรรและการประยุกต์ในการพยาบาลจิตเวช
หน่วยที่ 3 การบำบัดรักษาทางจิตเวชและการพยาบาลจิตเวช
หน่วยที่ 4 ระบบการคัดกรองและการวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวชและ ลักษณะอาการวิทยา
หน่วยที่ 5 การใช้กระบวนการพยาบาลในผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง
5.1 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้านพฤติกรรม
5.2 การพยาบาลผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางอารมณ์และจิตเวชฉุกเฉิน
5.3 การพยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวล และความเครียดผิดปกติ
5.4 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้านอารมณ์
5.5 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้
5.6 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
5.7 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
หน่วยที่ 6 จิตเวชชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หน่วยที่ 7 ประเด็นทางจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช
1.Introduction to the course and Concepts and principles of psychiatric nursing 2. Selected concepts and theories apply for psychiatric nursing 3. Diagnostic systems for common psychiatric signs and symptoms and psychiatric disorders 4. Treatment for psychiatric patient 5. Nursing process in acute and chronic psychiatric patient 6. Community mental health nursing 7. Ethic issues and law related to psychiatric nursing Total 45
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่ม
3. วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาจากกรณีตัวอย่าง และแผ่นภาพยนตร์ (VCD)
4. ทำแบบฝึกหัด / ทำแบบทดสอบ
5. แสดงบทบาทสมมุติ
6. E-learning (แบบสื่อเสริม)
ตำราหลัก Textbook 1.มาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย์ สุคนิชย์. (2548). จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด.
2.สมภพ เรืองตระกูล. (2548). ตำราจิตเวชศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.
3.Fortinash,M.K. & HolodayWorret,A.P.(2004). Psychiatric Mental Health Nursing.(3rd ). USA:Mosby.
4.Schultz, J.M. & Videbeek. S.L. (2002). Psychiatric nursing care plans. (6th ed). Philadelphia: Lippincott.
5.Shives, L.R. & Isaccs, A. (2002). Basic concepts of psychiatric mental health nursing. (5th ed). Philadelphia: Lippincott.
6.Stuart,W.G. & Laraia,T.L.(2005). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. (8th ed). China: Mosby.
7.Varcarolis,E.M. (2002). Foundations of psychiatric mental health nursing : A client approach. (5th ed). Philadelphia: W.B. Saunders Company.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เนื้อหาประกอบการสอนแสดงบน Website ของกระบวนวิชา
2. website ที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีตัวอย่าง
4. หุ่นจำลองสมองและระบบประสาท
5. แผ่นใสและเครื่องฉายข้ามศีรษะ
6. เทปภาพทัศน์ (VDO) / แผ่นภาพยนตร์ (VCD)
7. LCD Projector และคอมพิวเตอร์
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation คะแนนเก็บ ร้อยละ10
สอบประจำภาคการศึกษา ครั้งที่ 1 ร้อยละ 30
สอบประจำภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 ร้อยละ 30
สอบประจำภาคการศึกษา ครั้งที่ 3 ร้อยละ 30
Evaluation: 1.Report and presentation 10% 2.Examination 2.1 First examination 30% 2.2 Second examination 30% 2.3 Third examination 30%
คะแนนเก็บ Assignment Score 10
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
60
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
30
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
06/08/2551
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
27/08/2551
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
วันพุธที่ 24 กันยายน 2551   เวลา 1330-1500   ห้อง 203 อาคาร 2
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th