KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 556491 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 556491
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 556
หน่วยกิต Credit 2 (0,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.จว. 412 Concurrent to NGPN 412
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคปฏิบัติ major-practice
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
การฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลจิตเวช โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยจิตเวชในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ตลอดจนการประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวอย่างต่อเนื่องที่บ้านโดยใช้กระบวนการพยาบาลและประยุกต์แนวคิดและความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
Practice skills of psychiatric nursing emphasize holistic nursing care for acute and chronic psychiatric patients as well as facilitate the continuation of patient care by family caregiver by utilizing nursing process and apply concepts and knowledge from nursing and related science.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
1. สามารถนำกระบวนการพยาบาล แนวคิดทฤษฎีเลือกสรรและความรู้เชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ได้เหมาะสม
2. สามารถใช้ความเข้าใจในตนเอง เลือกใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อการสร้างสัมพันธภาพในการบำบัดทางจิตได้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยได้
3. สามารถพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้านจิตใจและทักษะการให้การปรึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลจิตเวชรายบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้
4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพ ความเข็มแข็งของผู้ป่วยจิตเวชรายบุคคลและ ครอบครัวในชุมชนได้
5. สามารถประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนได้
6. สามารถให้การปรึกษาและเยี่ยมบ้านผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนได้
7. สามารถอธิบายลักษณะการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับคู่มือ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
2. การฝึกทักษะการดำเนินชีวิตด้านจิตใจ
- การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
- การจัดการกับความวิตกกังวล และความเครียด
- การจัดการกับความโกรธ
- การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
-ทักษะการปฏิเสธ
-การคิดทางทางบวก
-การเสริมคุณค่าในตนเอง
3.จัดกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมบำบัดอย่างน้อย 1 ครั้ง
4 สังเกตและเข้าร่วมให้การพยาบาลในหอผู้ป่วยและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย ECT 1 ครั้ง
5. การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด และการเลือกใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัด
6 ศึกษาดูงานบริการทางสุขภาพจิตในระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับศูนย์ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
7. ฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชน
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. ปฐมนิเทศกระบวนวิชา และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
2. ฝึกทักษะการดำเนินชีวิต
3. ตรวจและแนะนำการเขียนบันทึก และวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
4. นิเทศและส่งเสริมทักษะการสังเกต การตัดสินใจ ในสถานการณ์ทางคลินิก
5. สาธิตและร่วมให้การพยาบาลที่พบในคลินิก เช่น การสนทนากับผู้ป่วย การพยาบาลผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ECT. และการพยาบาลทางกายอื่น ๆ
6. นิเทศการจัดกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล
7.ชี้แจงอภิปรายและช่วยเหลือแก้ปัญหาความยากในการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล
8. การติดตามเยี่ยมและการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชรายบุคคล ครอบครัว
- การประเมินปัญหาสุขภาพจิตของบุคคลในชุมชน โดยอาศัยข้อมูลจากสถานีอนามัย แบบวัดหรือแบบประเมินต่างๆ สถิติหรือดัชนีชี้วัดการเจ็บป่วยทั้งด้านสุขภาพจิต สุขภาพกายที่มีผลต่อจิตใจ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจ็บป่วยทางจิต (การศึกษา เศรษฐกิจ สารเสพติด) และให้บริการปรึกษารายบุคคล
9.จัดและพานักศึกษาดูงานบริการทางสุขภาพจิตในระบบการสาธารณสุขมูลฐาน และฝึกปฏิบัติสุขภาพจิตชุมชน
ตำราหลัก Textbook กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข. (2545). คู่มือคลายเครียดด้วยตนเอง .นนทบุรี : โรงพิมพ์องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
คณาจารย์ภาควิชาการพยายาบจิตเวช. (2547). เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลจิตเวช 2 : 556411 . เชียงใหม่ : ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
. มานิต ศรีสุรภานนท์. (2545). การใช้ยาทางจิตเวช. เชียงใหม่ : ธนุชพริ้นติ้ง.
. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2543). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
. อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์. (2541).การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แนวการปฏิบัติ ตามพยาธิสภาพ . กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง.
.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. คู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
2. คู่มือการฝึกทักษะการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช
3. กรณีศึกษาตัวอย่าง
4. ตัวอย่างการเขียนวิเคราะห์จิตพลวัตร
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1.แบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 90%
โดยแบ่งเป็น 1.1 การวางแผนการพยาบาล 20 %
1.2 ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล 50 %
1.3 ทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาล 20 %
2 จากผลการสอบลงกอง 10%
คะแนนเก็บ Assignment Score 90
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
0
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
10
คะแนนอื่น Other Score 0
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th