KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 556752 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 556752
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง ในการดูแลประชากรที่เลือกสรร
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 556
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2561
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
556751
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลกลุ่มประชากรที่เลือกสรรที่ต้องการการดูแลเฉพาะทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช และ/หรือแก้ไขปัญหาจิตเวชตามความต้องการของกลุ่มประชากรเลือกสรรโดยการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามโครงการ การกำหนดและประเมินผลลัพธ์ของการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช และ/หรือแก้ไขปัญหาจิตเวชตามความต้องการของกลุ่มประชากรเลือกสรร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th