KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 557431 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 557431
ชื่อวิชา Title EMERG & DISASTER NURS
กลุ่มกระบวนวิชา Department กลุ่มกระบวนวิชา 557
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี
ประเภทวิชา ทฤษฎี- เลือก สำหรับนักศึกษานอกคณะ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ ความรุนแรงของอุบัติเหตุต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติและขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือรีบด่วนแก่ผู้ได้รับอันตราย และมีอาการ อาการแสดงผิดปกติของระบบหายใจ การปฏิบัติช่วยคืนชีพ การห้ามเลือด ก ารช่วยเหลือผู้มีกระดูกหัก มีอันตรายของศีรษะ ได้รับสารพิษต่าง ๆ อันตรายจากความร้อนและความเย็นจัด การปฐมพยาบาลเฉพาะอย่าง การจัดสอน บริการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายและการสูญเสียจากภัยพิบัติ Study types, characteristics, severity of various accidents, guideline of practice, and scope of emergency care provided for the person who is in danger and have abnormal signs and symptoms of respiration. Primmary practice for resuscitation, bleeding control, and care for the person with broken bone and head trauma are studied. The student also studies about the person who recieves poisoning and danger from hot and severe cold , specific first aid measures, first aid service, including nursing intervention for the person who is in danger and affected by disaster.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อเข้าใจชนิด ลักษณะ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยกระทันหันและภัยพิบัติต่าง ๆ หลักการช่วยเหลือรีบด่วนแก่ผู้ได้รับอันตรายต่าง ๆ และการเจ็บป่วยกระทันหันก่อนถึงโรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้บาดเจ็บ การจัดสถานบริการปฐมพยาบาล การป้องกัน การช่วยเหลือและการบรรเทาอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่าง ๆ
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. ชนิด ลักษณะ ความรุนแรง หลักการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย และการเจ็บป่วย กระทันหัน 2. หลักในการปฐมพยาบาลและขอบเขตของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และคุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล 3. การจัดสถานพยาบาล 4. ทักษะในการปฐมพยาบาล : - การประเมินค่าสัญญาณชีพ - การใช้ผ้าพันแผลและผ้าสามเหลี่ยม - การเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้เจ็บป่วยกระทันหัน 5. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายที่คุกคามต่อชีวิต : - การหยุดหายใจ - หัวใจหยุดเต้น - ทางเดินหายใจอุดตัน - การจมน้ำ - การปฏิบัติช่วยคืนชีพ - การเสียเลือด และช็อก - การห้ามเลือดและการทำแผล รวมทั้งการแท้งลูก และเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 6. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับ : - ศีรษะ หน้า และคอ - ทรวงอก - ท้อง - ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 7. การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยกระทันหัน : - เหนื่อยหอบ - เจ็บหน้าอกและหัวใจวาย - เป็นลมและหมดสติ - เส้นเลือดในสมองอุดตันและเส้นเลือดในสมองแตก - ท้องร่วง - ชัก ไข้สูง 8. การช่วยเหลือผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เช่น ตา หู คอ จมูก และหลอดอาหาร 9. การช่วยเหลือผู้ที่มี - การคลอดฉุกเฉิน - การถูกข่มขืน - การแท้ง 10. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสารพิษจากสัตว์ สารพิษจากพืชการเกษตร การอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และสารเสพติด 11. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อม : - ความร้อนและความเย็นจัด - รังสีต่าง ๆ - ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 12. ภัยพิบัติชนิดต่าง ๆ การป้องกัน การช่วยเหลือ และการบรรเทาอันตรายจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ที่ประสบภัยพิบัติ
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย 2. อภิปราย 3. สาธิตและทดลองปฏิบัติ
ตำราหลัก Textbook กองวิทยาศาสตร์สภากาชาดไทย, (2531). งูพิษและสุนัขบ้า. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา. วิภาพร วรหาร, จงรัก อธิรัตน์ และสุวรรณา บุญะลีพรรณ. (2535). การปฐมพยาบาลและการพยาบาล ฉุกเฉิน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์. ไมตรี สุทธจิตต์. (2534). สารพิษรอบตัวเรา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิค. รำแพน พรเทพเกษมสันต์. (2546). การปฐมพยาบาล. กรุงเทพฯ. ซ โสภณการพิมพ์. รัชนีพร ภู่กร. (2530). การปฐมพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม. วิจิตร บุญยะโหตระ. (2531). อุบัติภัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี. วิรัตน์ ศรีนพคุณ และศรี ศรีนพคุณ. (2538). การปฐมพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สุดาพรรณ ธัญจิรา และวนิดา ออประเสริฐศักดิ์. (2546). การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่ กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. อรวรรณ หุ่นดี, (2538). การปฐมพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์. อนันต์ ตัณมุขยกุล. (2542). การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ. (2535). สารพิษและสารก่อมะเร็งในอาหาร. เชียงใหม่ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Browner, B.D., Jacobs, L.MM., & Palak, A.N. (1999). Emergency Care and Transportation of Sick and Injured (7th ed.). Boston : Jones and Bartlett Publishers. Bergeron, J.D. & Bizjak, G. (2001). First responder. ( 6th ed.). New Jersey : Prentice Hall. Chan, P.D. & Johnson, M. T. (2002). Treatment Guidelines for medicine and Primary care. California : Current Clinical Strategies Publishing. Kalen, A.M., ed al (2000). Trauma nursing : from resuscitation through rehabilitation (3rd ed.). Philadelphia : W.B. Saunders. LeMone, P. & Burke, K.M. (2000). Medical – Surgical Nursing : Critical Thinking in Client Care. (2nd ed). New Jersey : Prentice Hall Health. Limmer, D., O’Keefe, M.F., Grant, H.D. Murray,Jr., R.H. & Bergeron, J.D. (2001). Emergency Care. (9th ed). New Jersy : Prentice Hall Health. Mcswain, N. E. & Paturas, J.L. (2001). The basic EMT: comprehensive prehospital patient care. (2nd ed.). St. Louis: Pearson. Mistovich, J.J., Hafen, B.Q. & Karren K. J. (2004). Prehospital emergency care. (7th ed). New Jersy, Pearson. Norman, E., McSwain, J.R. & Jame, L.P. (2001). The basic EMT: comphehensive prehospital patient care. (2nd ed.). St. Louis: Mosby. The American Heart Association in Collaboration with the international Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). (2000) for Cardipulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Circulation, 102(8), August, 22. Tintinalli, J, E, Kalev, G.D., Stapczynski, J.S. (2000). Medicine : A comprehensive study guide (5th ed.). new York : Mc.Graw-Hill health Profession Hill. Walsh, M. (2001). Accident and emergercy nursing (4th ed.). Cornwall : MPG Books.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. สไลด์ 3. วิดีโอเทป 4. เครื่องมือและหุ่นประกอบการสาธิตและทดลองปฏิบัติ
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. สอบกลางเทอม 40 เปอร์เซ็นต์ 2. สอบปลายเทอม 60 เปอร์เซ็นต์
คะแนนเก็บ Assignment Score -
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
40
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
60
คะแนนอื่น Other Score -
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
18/12/2550
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551   เวลา 1330-1530   ห้อง 309 N2
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th