KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 560497 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 560497
ชื่อวิชา Title MAT&CHID NURS PRACT IV
กลุ่มกระบวนวิชา Department กระบวนวิชาร่วม (กุมารฯ กับสูติฯ)
หน่วยกิต Credit 1 (0,1,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2549
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
-
ประเภทวิชา
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ป่วยโรคเด็กเฉียบพลันและเรื้อรังทุกวัย ที่มีปัญหาสำคัญทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง และผู้ป่วยเด็กโรคเฉียบพลันและเรื้อรังทุกวัย ที่มีปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. การปฐมนิเทศ 2.การฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.1 สถานที่ฝึกปฏิบัติ 2.1.1 ตึกผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ 2.1.2 ตึกผู้ป่วยเด็กโรคไม่ติดเชื้อ 2.1.3 หน่วยทารกแรกเกิด 4
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. บรรยาย 2. อภิปราย 3. สาธิต 4. ฝึกปฏิบัติ 5. เขียนรายงาน 6. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตำราหลัก Textbook คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์. (2541). การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กใน คลินิก 2. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์. (2540). การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในคลินิก. เชียงใหม่: คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ และศรีมนา นิยมค้า (บรรนาธิการ). (2540). การปฏิบัติการพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์ 2. เชียงใหม่: โรงพิมพ์นันท์พันธ์.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน 2. แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 3. หุ่นจำลอง 4. ผู้ป่วยเด็ก 5. ตึกผู้ป่วยเด็ก
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 2. แผนการพยาบาลและรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย 3. รายงานการสอนผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 4. การร่วมอภิปรายกลุ่ม 5. การสอบข้อเขียนหลังฝึกปฏิบัติ
คะแนนเก็บ Assignment Score -
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
-
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
-
คะแนนอื่น Other Score -
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th