KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 561393 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 561393
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICE 1
กลุ่มกระบวนวิชา Department กระบวนวิชาร่วม (ศัลย์ อายุร และสูติ-นรีเวช)
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
พย.พ. 217 และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.อย. 311 และ พย.ผญ. 313 NGF 217 Concurrent to NGM 311 and NGA 313
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคปฏิบัติ major-practice
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
Practice in utilizing the nursing process for health promotion and illness prevention in adults and the elders. Nursing care of adults and the elders with chronic illnesses and their families concerning their physical, psychological, emotional, social and spiritual health problems and needs.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะรายที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง
และครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะรายที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัวโดยอาศัย
กระบวนการพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประยุกต์
วิธีบำบัดทางการพยาบาลตลอดจนความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการกับการเจ็บป่วย โดย
1. ฝึกปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่พบบ่อย

หัวข้อเนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมงที่ฝึกปฏิบัติ
หน่วยที่ 1: ฝึกปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 62 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2: ฝึกปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรม 62 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3: ฝึกปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 33 ชั่วโมง
หน่วยที่ 4: ฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุในภาวะปกติ 32 ชั่วโมง
รวม 189 ชั่วโมง
หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่ฝึกปฎิบัตินับรวมจำนวนชั่วโมงของการปฐมนิเทศ
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1. ปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วย ซึ่งการปฐมนิเทศจะได้จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละภาคการศึกษา
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก่อนขึ้นฝึกปฎิบัติงาน
3. การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ
4. การมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยและฝึกปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยวันจันทร์และวันอังคาร ฝึกปฎิบัติเฉพาะช่วงเช้า (08.00 น.–12.00 น.) และวันพุธ
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ฝึกปฏิบัติเต็มวัน (08.00 น.–16.00 น.)
5. ฝึกปฎิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะปกติ
6. การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฎิบัติงาน
7. การอภิปรายกลุ่มประจำสัปดาห์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้
8. ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง AIDS/HIV 1 ครั้ง
ตำราหลัก Textbook สมจิต หนุเจริญกุล (บรรณาธิการ). (2543). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3.
(พิมพ์ครั้งที่ 11) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง
สมจิต หนุเจริญกุล (บรรณาธิการ). (2545). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1.
(พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง
สมจิต หนุเจริญกุล (บรรณาธิการ). (2545). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2.
(พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง
สมจิต หนุเจริญกุล (บรรณาธิการ). (2545). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4.
(พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง
White, L., & Duncan, G. (eds.). (2002). Medical-surgical nursing :
An integrated approach (2nd ed.). Australia : Delmar.
Wilma, J., et al. (2003). Medical-surgical nursing : health and illness
perspectives (7th ed.). St. Louis : Mosby
Harkness, G. A., & Dincher, J. R. (1999). Medical-surgical nursing :
Total patient care (10th ed.). St. Louis : Mosby.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. คู่มือและเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฎิบัติการพยาบาลพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
2. อุปกรณ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
3. แบบฟอร์มการเขียนรายงานต่าง ๆ
4. แผ่นภาพโปร่งใสพร้อมเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
5. ภาพสไลด์ power point พร้อมเครื่องฉาย LCD
6. เครื่องฉายพร้อมม้วนเทปโทรทัศน์
7. ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรมและนรีเวช
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation ประเมินจากการคะแนนฝึกปฏิบัติการพยาบาล 100% คิดตามเกณฑ์การประเมินผลภาคปฏิบัติ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านความรู้ 30 เปอร์เซ็นต์
2. การปฏิบัติการพยาบาล 50 เปอร์เซ็นต์
3. ทัศนคติที่ดีและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการพยาบาล 20 เปอร์เซ็นต์
การตัดเกรดพิจารณาจากคะแนนการฝึกปฏิบัติ (คำนวนจากคะแนนแต่ละหน่วยคูณด้วย
น้ำหนักหน่วยของการฝึก แล้วหารด้วยน้ำหนักหน่วยโดยรวม) โดยใช้หลักอิงเกณฑ์การฝึกปฎิบัติ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
เกรด A = คะแนนตั้งแต่ 80.00 คะแนนขึ้นไป
เกรด B+ = คะแนน 75.00 - 79.99 คะแนน
เกรด B = คะแนน 70.00 - 74.99 คะแนน
เกรด C+ = คะแนน 65.00 - 69.99 คะแนน
เกรด C = คะแนน 60.00 - 64.99 คะแนน
เกรด D+ = คะแนน 55.00 - 59.99 คะแนน
เกรด D = คะแนน 50.00 - 54.99 คะแนน
เกรด F = คะแนนน้อยกว่า 50.00 คะแนน
โดยนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย C จึงจะถือว่าผ่านการฝึกปฎิบัติ
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th