KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 561394 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 561394
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICE 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department กระบวนวิชาร่วม (ศัลย์ อายุร และสูติ-นรีเวช)
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2556
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
เรียนพร้อมกับ พย.ผญ. 314 Concurrent to NGA 314
ประเภทวิชา วิชาเอกบังคับ-ภาคปฏิบัติ major-practice
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
Practice in utilizing the nursing process for health promotion and illness prevention in adults and the elders. Nursing care of adults and the elders with acute illnesses and their families concerning their physical, psychological, emotional, social and spiritual health problems and needs.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะรายที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
และครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะรายที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันและครอบครัวตามปัญหาและความต้องการให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณโดยอาศัย
กระบวนการพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการจัดการกับการเจ็บป่วย โดยฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่พบบ่อย

หัวข้อเนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมงที่ฝึกปฏิบัติ
หน่วยที่ 1: ฝึกปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 94 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2: ฝึกปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรม 94 ชั่วโมง
รวม 188 ชั่วโมง
หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่ฝึกปฎิบัตินับรวมจำนวนชั่วโมงของการปฐมนิเทศ
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1. ปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วย
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก่อนขึ้นฝึกปฎิบัติงาน
3. การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ
4. การมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยและฝึกปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยวันจันทร์ ถึงวันพุธ ฝึกปฎิบัติเต็มวัน (08.00 น.–16.00 น.) และวันพฤหัสบดี ฝึกปฏิบัติเฉพาะช่วงเช้า (08.00 น.–12.00 น.)
5. การสอนเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า
6. การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฎิบัติงาน
7. การอภิปรายกลุ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้
8. การทำแผนที่ความคิดผู้ป่วยรายกรณี 9. การสอบประเมินสัมฤทธิ์ผลโดยวิธี OSCE
ตำราหลัก Textbook 1. คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.(2541).วิธีการพยาบาลทางศัลยกรรม.(พิมพ์ครั้งที่ 3).เชียงใหม่:บริษัทนครฟิล์ม อินเตอร์กรุ๊ฟ.
... 2. Hargrove-Huttel, R.A.(2005).Medical-Surgical nursing.(4th ed). Philadelphia : Lippincott.
3. Lewis, S.M., Heitkemper, M.M. & Dirken, S.R.(2004). medical surgical nursing(6 th ed.) St.Louis: Mosby.
4. Smeltzer, S.C. & Bare, B.G.(2004). medical surgical nursing (10th ed). Philadelphia: Lippincott.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. คู่มือการฝึกปฎิบัติการพยาบาลพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ2
2. เอกสารประกอบการสอนทางคลินิก
3. Computer note book พร้อม LCD projector
4. แผ่นภาพโปร่งใสพร้อมเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
5. เครื่องฉายพร้อมม้วนเทปโทรทัศน์
6. อุปกรณ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
7. แบบฟอร์มการเขียนรายงานต่าง ๆ
8. ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม และศัลยกรรม
9. หุ่นจำลองผู้ป่วย
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation ประเมินจากการคะแนนฝึกปฏิบัติการพยาบาล 100% คิดตามเกณฑ์การประเมินผลภาคปฏิบัติ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านความรู้ 30 เปอร์เซ็นต์
2. การปฏิบัติการพยาบาล 50 เปอร์เซ็นต์
3. ทัศนคติที่ดีและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการพยาบาล 20 เปอร์เซ็นต์
การตัดเกรดพิจารณาจากคะแนนการฝึกปฏิบัติ (คำนวนจากคะแนนแต่ละหน่วยคูณด้วย
น้ำหนักหน่วยของการฝึก แล้วหารด้วยน้ำหนักหน่วยโดยรวม) โดยใช้หลักอิงเกณฑ์การฝึกปฎิบัติ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
เกรด A = คะแนนตั้งแต่ 80.00 คะแนนขึ้นไป
เกรด B+ = คะแนน 75.00 - 79.99 คะแนน
เกรด B = คะแนน 70.00 - 74.99 คะแนน
เกรด C+ = คะแนน 65.00 - 69.99 คะแนน
เกรด C = คะแนน 60.00 - 64.99 คะแนน
เกรด D+ = คะแนน 55.00 - 59.99 คะแนน
เกรด D = คะแนน 50.00 - 54.99 คะแนน
เกรด F = คะแนนน้อยกว่า 50.00 คะแนน
โดยนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย C จึงจะถือว่าผ่านการฝึกปฎิบัติ
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th