KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 561723 | ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | เอกสาร | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 561723
ชื่อวิชา Title การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ 1
กลุ่มกระบวนวิชา Department กระบวนวิชาร่วม (ศัลย์ อายุร และสูติ-นรีเวช)
หน่วยกิต Credit 2 (2,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2554
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
562700 หรือ เรียนพร้อมกับ 562700
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
มโนทัศน์ ทฤษฏี และงานวิจัยจากศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่ ศาสตร์ทางสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยาและกลไกการเกิดอาการผิดปกติที่พบบ่อย การประเมินทางคลินิกขั้นสูง และการจัดการกับอาการในภาวะเจ็บป่วย ตลอดจนการประยุกต์งานวิจัยทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลผู้ใหญ่ และการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม Concepts, theories, adult nursing science researches, health science, behavioral science, pathophysiology and mechanisms of common abnormal symptoms, advanced clinical assessment, symptoms management in illness conditions, applying adult nursing science researches, evidence-based practice in adult nursing, as well as the integration of local wisdom in order to maintain holistic health care.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียน นักศึกษาสามารถ 1.วิเคราะห์ มโนทัศน์ ทฤษฎีและงานวิจัยจากศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และพฤติกรรมศาสตร์ได้ 2.วิเคราะห์สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยาและกลไกการเกิดอาการผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และการประเมินทางคลินิกขั้นสูงได้ 3.วิเคราะห์การจัดการกับอาการในภาวะเจ็บป่วย โดยประยุกต์มโนทัศน์ ทฤษฎีและงานวิจัยจากศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่ ตลอดจนการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวมได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ดูในตารางสอน
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
กิจกรรมการเรียนการสอน 1. การบรรยายเชิงอภิปราย 2. การอภิปราย/สัมมนา งานที่มอบหมาย 1. ร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยาเกี่ยวกับอาการแสดง การประเมินทางคลินิกขั้นสูง งานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 2. นำสัมมนาและร่วมสัมมนาในชั้นเรียน
ตำราหลัก Textbook Blacklow, R. S. (1983). MacBryde’s signs and symptoms: Applied pathophysiology and clinical interpretation (6th ed.). Philadelphia: Lippincott. Dodd, M., Janson, S., Facione, N., Faucett, J., Froelicher, E., Humphrey et al., (2001). Advancing the science of symptom management. Journal of Advanced Nursing, 33(5), 666-676. Estes, M. E. Z. (Ed.). (2002). Nursing assessment & physical examination. Australia: Delmar. Jacobs, M. M. & Geels, W. (1985). Signs and symptoms in nursing: Interpretation and management. Philadelphia: J. B. Lippincott. James L. Hallenbeck, M.D. (2003). Palliative Care Perspectives. Retrieved May, 16, 2007 from http://www.deathreference.com/Sy-Vi/Symptoms-and-Symptom-Management.html Larson, P. J., Uchinuno, A., Izumi, S., Kawano, A., Takemoto, A., Shigeno, M., & Shibata, S. (1999). An integrated approach to symptom management. Nursing and Health Sciences, 1, 203-210. Website: Symptom management guidelines: http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=kb-03-01-06
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
สื่อการสอน 1. สไลด์หรือ PowerPoint 2. แผ่นใส และเครื่องข้ามศีรษะ 3. เครื่องคอมพิวเตอร์และจอฉายภาพ
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล 1. สัมมนา 70 % 1.1 นำสัมมนา 30 % 1.2 ร่วมสัมมนา 40 % 2. รายงานกลุ่ม 1 ฉบับ 30 % (เนื้อหาของรายงานเป็นการสรุปสาระจากการนำสัมมนา พร้อมทั้งอธิบายกรณีศึกษาโดยประยุกต์แนวคิดการจัดการกับอาการในหัวข้อที่นำสัมมนา โดยรายงานจะต้องไม่เกิน 30) เกณฑ์การประเมินผล A คะแนน ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป B+ คะแนน 75.00 - 79.99 คะแนน B คะแนน 70.00 - 74.99 คะแนน C+ คะแนน 65.00 - 69.99 คะแนน C คะแนน 60.00 - 64.99 คะแนน D+ คะแนน 55.00 - 59.99 คะแนน D คะแนน 50.00 -54.99 คะแนน F คะแนน น้อยกว่า 50.00 คะแนน
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ลำดับ ประเภท แหล่งอ้างอิง เนื้อหาที่เน้น
1ตำราBlacklow, R. S. (1983). MacBryde’s signs and symptoms: Applied pathophysiology and clinical Pathology of sign and symptoms
2วารสารDodd, M., Janson, S., Facione, N., Faucett, J., Froelicher, E., Humphrey et al., (2001). Advancing the Symptom management model
3ตำราEstes, M. E. Z. (Ed.). (2002). Nursing assessment & physical examination. Australia: Delmar.healt h assessment
4ตำราJacobs, M. M. & Geels, W. (1985). Signs and symptoms in nursing: Interpretation and management. Interpretation and mmanagement
5วารสารLarson, P. J., Uchinuno, A., Izumi, S., Kawano, A., Takemoto, A., Shigeno, M., & Shibata, S. (1999). An Symptom management Modekl
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | เอกสาร | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th