KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 561729 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 561729
ชื่อวิชา Title สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและฉุกเฉิน
กลุ่มกระบวนวิชา Department กระบวนวิชาร่วม (ศัลย์ อายุร และสูติ-นรีเวช)
หน่วยกิต Credit 3 (3,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
561727 และ เรียนพร้อมกับ 561730
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
สัมมนาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะ เจ็บป่วยเฉียบพลันและฉุกเฉิน ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและฉุกเฉินตลอดจนครอบครัวได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th