KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 562703 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 562703
ชื่อวิชา Title ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล : Health System and Nursing Leadership
กลุ่มกระบวนวิชา Department กระบวนวิชากลาง - วิชาเลือก
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1, 2
ปีการศึกษา Academic Year 2560
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ไม่มี
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
แนวคิดระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ กระบวนการนโยบาย การนำแนวคิดและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในระบบสุขภาพ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ ระบบบริการ สุขภาพ ระบบการพยาบาล รวมทั้งการกำหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์ในการดำเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานภาวะผู้นำ ปัจจัยมีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล ประเด็นทางจริยธรรมและกฎมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล และเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในระบบสุขภาพ
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
เนื้อหากระบวนวิชา เนื้อหา จำนวนชั่วโมงบรรยาย 1.แนะนำกระบวนวิชา แนวคิดและทฤษฎีพี้นฐานภาวะผู้นำ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ 8 2.แนวคิดสุขภาพ ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพการปฏิรูประบบ สุขภาพในประเทศและต่างประเทศ และระบบการพยาบาล 8 3.ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำในระบบสุขภาพ 6 4.การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในระบบสุขภาพ 12 4.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : วิสัยทัศน์ 2 4.2 การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม 2 4.3 การตัดสินใจเชิงความคิดสร้างสรรค์ 2 4.4 การเสริมสร้างพลังอำนาจ 2 4.5 การจัดการกับความขัดแย้ง 2 4.6 การจัดการเปลี่ยนแปลง 2 รวม 30
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1.บรรยาย 2.อภิปรายกลุ่ม 3.การทำรายงานวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ 4 คนต่อ 1 ฉบับ 4.วิเคราะห์วิจารณ์บทความที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ คนละ 1 ฉบับ
ตำราหลัก Textbook สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. (2548). นโยบายสาธารณะ: แนวคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. (2543). การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. ทัศนา บุญทอง. (2543). ปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ ไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต. กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์. (2542). ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในองค์การ. เชียงใหม่ : คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Marrinerl Tomey, A. (2004). Guide to nursing management and leadership (7th ed.). St. Louis Missouri: Mosby. Marquis, B. L.,& Huston, C. J. (2003). Leadership roles and management function in nursing: Theory and application (4th ed.). New York: Lippincott.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
โควี สตีเฟ่น (1997). อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง. (สงกรานต์ จิตสุทธิภากรและ นิรันดร์ เกชาคุปต์ แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. (ต้นฉบับตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1989) จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. (2543). ประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ. นนทบุรี : โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ประเวศ วะสี (2546). การปฎิวัติเงียบ: การปฎิรูประบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูป ระบบสุขภาพแห่งชาติ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์และ อนุพงศ์ สุจริยากุล (2543). นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy). นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. พิรุณ รัตนวณิช. (2545). คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. วิพุธ พูลเจริญ, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. (2543). สู่การปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, มิ่งขวัญ สุพรรณพงค์, วิไลลักษณ์ วิสาสะ, และ ศรีสุดา เจริญดี. (2545). ชุดบทเรียนปฎิรูประบบบริการสุขภาพต่างประเทศ เล่ม 2. การปฏิรูประบบ บริการสุขภาพประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ : นนทบุรี : สำนักงาน โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์. (2543). ปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย . นนทบุรี: สำนักงานโครงการ ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. (2546). Patient safety: Concept and Practice. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและองค์กรภาคีด้านสุขภาพ (2543). ทิศทางปฎิรูปบริการสุขภาพไทย National Forum for Health Care Reform. รายงานการประชุมวิชาการการปฏิรูประบบสุขภาพไทย. นนทบุรี : สำนักงานโครงการปฏิรูป ระบบบริการสาธารณสุข. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์. (2544). ระบบหลักประกันสุขภาพ: ประสบการณ์จาก 10ประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลและจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. (2543). คุณภาพของระบบสุขภาพ. นนทบุรี : โครงการสำนักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล. (2544). Roadmap to HA. นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล. อำพล จินดาวัฒนะและสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล. (2547). มองทะลุ 30 บาทรักษาทุกโรค หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า? . กรุงเทพฯ : สถาบันพระบรมราชชนก. Ginter, P.M., Swayne, L.M., & Duncan, W.J. (1998). Strategic management of health care (3rded.).Organizations Massachusetts : Blackwell Publications Longest, B. B. (1998). Health policymaking in the United States, (2nd Ed.). Chicago, IL: Health Administration Press. Rowitz, L. (2003). Public health leadership: Putting principles into practice. Boston: Jones and Bartlett. Shi, L. & Singh, D.A. (2001). Delivering Health care in America. (2nd ed.). Maryland: Aspen Publication. Sullivan, E.J. & Decker, P. J. (2000). Effective leadership and management in nursing (5th ed.). New York: Prentice Hall. Twaddle, A. C. (2002). Health care reform around the world. West port, Connecticut: Auburn House. Tappen, R.M., Weins, S.A. & Whitehead, D.K. (2004). Essentials of nursing leadership and management (3rd ed.). Philadelphia: F.A. Davis
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1.การสอบปลายภาค 40 % 2.การทำรายงานวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 30% ในระบบสุขภาพ 3.วิเคราะห์วิจารณ์บทความและการนำเสนอ 20% 4.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% เกณฑ์การประเมินผล เกรด A = 80 % เกรด B+ = 75.00 – 79.99 % เกรด B = 70.00 – 74.99 % เกรด C+ = 65.00 – 69.99 % เกรด C = 60.00 – 64.99 % เกรด D+ = 55.00 – 59.99 % เกรด D = 50.00 – 54.99 % เกรด F ต่ำกว่า 50 %
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
40
คะแนนอื่น Other Score 60
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th