KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 563703 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 563703
ชื่อวิชา Title การฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 3
ปีการศึกษา Academic Year 2551
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
563701
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในบทบาทผู้ชำนาญการด้านการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การเฝ้าระวังและสำรวจความชุกของการติดเชื้อ การสอบสวนการระบาด การนิเทศ ตลอดจนการวางแผนและเสนอแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิด หลักการเฝ้าระวัง หลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและฝึกนิเทศงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ในเครือข่าย ไม่ต่ำกว่า 240 ชั่วโมง 2. การศึกษาดูงานการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล 3. การอภิปรายกลุ่ม 4. การเขียนรายงานการสะท้อนคิด (reflection) 5. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน
ตำราหลัก Textbook หนังสืออ่านประกอบ 1.คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. (2542). คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. 2. ชยันตร์ธร ปทุมานนท์. (2541). ระบาดวิทยาการแพทย์. Bangkok: Suksopa Press. 3. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และสีลม แจ่มอุลิตรัตน์. (2547). คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NISA 1.0 สำหรับงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 4. ไพบูลย์ โล่สุนทร. (2540). ระบาดวิทยา (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 5. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร. (บรรณาธิการ). (2542). การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ เล่ม 1. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 6. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, และทิพวรรณ ตั้งตระกูล. (2539). วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์. 7. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. (บรรณาธิการ). (2544). โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: แอล ที เพรส. 8. สีลม แจ่มอุลิตรัตน์. (2540). ระบาดวิทยาพื้นฐาน. สงขลา: โซนพรินท์. 9. สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, และชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย. (2549). หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. 10. อะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2539). การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เจ.ซี.ซี. การพิมพ์. 11. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology [APIC]. (2005). APIC text of infection control and epidemiology (2nd ed.). Washington, DC: APIC Inc. 12. Ayliffe, G.A., Fraise, A.P., Geddes, A.M., & Mitchell, K. (2000). Control of hospital infection (4th ed.). London: Arnold. 13. Benett, J.B., & Brachman, P.S. (Eds). (1998). Hospital infection (4rd ed.). Boston: Little & Brown. 14. Cappuccion, J.G., & Sherman, N. (2002). Microbiology: A laboratory manual. (6th ed.). San Francisco: Benjamin Cunning. 15. Gillman, A.G. (Ed). (2005). The pharmacological basis of therapeutics (11th ed.). New York: McGraw Hill. 16. Glamer, J.S., Javis, W.R., Emori, W.R., Horan, T.G., Horan, I.C. & Hughes, J.M. (1996). CDC definition for nosocomial infection. In R.N., Olmsted (Ed), APIC infection control and applied epidemiology: Principles and Practice. St. Louis: Mosby. 17. Gordis, L. (2004). Epidemiology. Philadelphia: Elsevier Saunders. 18. Great Lakes Epidemiology Center Community Based Research Training. (2004). Epi Info beginner’s manual with exercises, 1-29. 19. Gruendemann, B.J., & Mangum, S.S. (Eds). (2001). Infection prevention in surgical settings. (2nd ed.). Philadelphia: Saunders. 20. Hardman, J.G. (Eds). (1996). The pharmacological basis of therapeutics (9th ed.). New York: McGraw Hill. 21. Harwaldt, L.A., Decker, M. (Eds). (1998). A practical handbook for hospital epidemiologists. New Jersey: Slack Incorporated. 22. Lautenbach, E., & Woeltje, K. (Eds). (2004). Practical handbook for healthcare epidemiologists. (2nd ed.). New Jersey: Slack Incorporated. 23. Lynch, P., Jackson, M., Preston, G.A., & Soule, B.M. (1997). Infection prevention with limited resources: A handbook for infection committees. Chicago: ETNA Communications. 24. Mayhall, C.G. (2004). Hospital epidemiology and infection control (3rd ed.). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 25. Rothman, K.J. (2002). Epidemiology: An introduction. Oxford: Oxford University Press. 26. Rothman, K.J., & Greenland, S. (1998). Modern epidemiology. USA: Lippincott-Raven. 27. Teutsch, S.M., & Churchill, R.E. (Eds). (2000). Principles and practice of public health surveillance. (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 28. Wenzel, R.P. (Ed). (2003). Prevention and control of nosocomial infection (4th ed.). Philadelphia: Lippicott Williams & Wilkins. บทความอ่านประกอบ 1. Benneyan, J.C. Design, use, and performance of statistical control charts for clinical process improvement. Northeastern University, Boston MA. Last Revised: September 16, 2001 2. Cherifi, S., Delmee, M., Van Broeck, J., I. Beyer, MT, Byl, B., & Mascart, G. (2006). Management of an outbreak of Clostridium difficile:Associated disease among geriatric patients. Infection Control and Hospital Epidemiology, 27, 1200-1205. 3. Kahn, M.G., Bailey, T.C., Steib, S.A., Fraser, V.J., Dunagan, W.C. (1996). Statistical process control methods for expert system performance monitoring. Journal of the American Medical Informatics Association, 3, 258-269. 4. Kasatpibal, N., Jamulitrat, S., & Chongsuvivatwong, V. (2005). Standardized incidence rates of surgical site infection: a multicenter study in Thailand. American Journal of Infection Control, 33(10), 587-594. 5. Kasatpibal, N., Jamulitrat, S., Chongsuvivatwong, V., Nørgaard, M., Sørensen, H.T., & on behalf of the Surgical Site Infection Study Group. (2006). Impact of surgeon-specific feedback on surgical site infection rates in Thailand. Journal of Hospital Infection, 63(2),148-55. 6. Rosenthal, V.D., Maki, D.G., Salomao, R., Alvarez-Moreno, C., Mehta, Y., Higuera, F., & et al. (2006). Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries. Annals of Internal Medicine, 145, 582 - 591. 7. Wall, J.R., Ely, E.W., Elasy, T.A., Dittus, R.S., Foss, Wilkerson, J.K.S., & Speroff , T. (2005). Using real time process measurements to reduce catheter related bloodstream infections in the intensive care unit. Quality & Safety in Health Care, 14:295-302.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
- คู่มือการปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - power point presentation - กรณีศึกษา
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation การวัดและประเมินผล การวัดผล 1. การฝึกปฏิบัติงาน 40% 2. การมีส่วนร่วมอภิปราย 10% 3. การเขียนรายงานการสะท้อนคิด 20% 4. การจัดทำรายงานกลุ่ม 15% 5. การจัดทำรายงานการศึกษาดูงาน 5% 6. สอบปากเปล่า 10% การประเมินผล คะแนน 85 ขึ้นไป A คะแนน 80-84 B+ คะแนน 75-79 B คะแนน 70-74 C+ คะแนน 65-69 C
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th