KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 564724 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 564724
ชื่อวิชา Title ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
564722
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย ของชีวิตรวมทั้งครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี รูปแบบการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย มโนทัศน์ทางด้านจิตสังคม พยาธิสรีรวิทยาและการตอบสนองต่อการเจ็บป่วย หลักฐานเชิงประจักษ์ และการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ และการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล Practice in advanced gerontological nursing in acute, critical, chronic, terminal ill elderly and family by modifying concepts, theories and models of nursing care, psychosocial concepts, pathophysiology and illness responses, evidence based practice, best practice and nursing outcomes evaluation
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษี และหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถประเมินผลลัพท์ทางการพยาบาลได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 สัปดาห์ ี่2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง 154 ชั่วโมง 3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงที่เจ็บป่วยระยะสุดท้าย 26 ชั่วโมง รวม 180 ชั่วโมง
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ฝึกปฏิบัติ จำนวน 180 ชั่วโมง ดังนี้ 1. ประเมินผู้สูงอายุโดยใช้ CGA เพื่อหาปัญหาสำคัญ 2. ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์แก่ผู้ป่วยสูงอายุในระยะ Acute chronic และ end of life 2. ฝึกบทบาท APN ทั้ง 9 บทบาท ขณะฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่มี APN การพยาบาลผู้สูงอายุ 3. ฝึกพัฒนา protocol ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยสูงอายุ 4. พัฒนานวัตกรรมการพยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล 4. ฝึกทักษะการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 5. ประเมินผลลัพท์ตามที่กำหนดไว้ร่วมกับทีมพยาบาลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ตำราหลัก Textbook 1. วิทยา ศรีดามา, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, บรรณาธิการ. (2546). Evidence-based clinical practice guideline ทางอายุรกรรม . กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ. (2549). Evidence-based clinical practice guidelines in endocrinology. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3. วันเพ็ญ พิชิตพรชัย และอุษาวดี อัศดรวิเศษ.(2545). การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย: แนวคิดในการ ประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์นิยมวิทยา. 4. Crotty M, Whitehead CH, Wundke R, Giles LC, Ben-Tovim D, Phillips PA.( 2005). Transitional care facility for elderly people in hospital awaiting a long term care bed: randomized controlled trial. BMJ. Nov 12;331(7525):1110. National Health Medical Research Council . (1999). A guide to the development, implementation and evaluation of clinical practice guidelines. Commonwealth of Australia . Retrieved June 2007, from http://www.nhmrc.gov.au/publications/synopses/cp30syn.htm 5. Zwicker D, Picariello G. Discharge planning for the older adult. In: Mezey M, Fulmer T, Abraham I, Zwicker DA, editor(s). Geriatric nursing protocols for best practice. 2nd ed. New York (NY): Springer Publishing Company, Inc.; 2003. p. 292-316.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน 2. แบบประเมิน Comprehensive geriatric assessment 3. วีดิทัศน์
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การฝึกปฏิบัติตามบทบาท CNS 80 % 1.1 การฝึกในโรงพยาบาล 50% 1.2 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 30% 2. รายงานการศึกษา ในรูปของ Port folio 20 % โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ : 2.1 Part 1 : หัวข้อ Selected Geriatric syndrome 2.1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 2.1.2 วัตถุประสงค์ 2.1.3 ผลลัพธ์และวิธีการประเมินผลลัพธ์ 2.1.4 วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนตามความเป็นจริง) 2.1.5 ผลการดำเนินการพยาบาล ตามผลลัพธ์ที่กำหนด 2.1.6 บทเรียนจากการฝึกปฏิบัติ 2.1.7 ภาคผนวก : 1) พยาธิสรีรภาพของ Geriatric syndrome 2) List of Evidence-based nursing ที่สืบค้น หรือสังเขป CPG ที่ นำไปใช้กับผู้ป่วย 2.2 Part 2 : รายงานการจัดการผู้ป่วยรายกรณี 3 ราย (เชิงวิเคราะห์) 2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคล (demographic data) 2.2.2 ข้อมูลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ โดยจัดทำในตารางวิเคราะห์ 2.2.3 เสนอ evidence –based nursing ที่ให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละราย พร้อมระบุ level 2.2.4 เสนอผลการให้การพยาบาลในระยะที่อยู่โรงพยาบาล 2.2.5 เสนอผลการให้การพยาบาลในระยะที่อยู่ที่บ้าน 2.2.6 ภาคผนวก
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th