KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 564751 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 564751
ชื่อวิชา Title ฝึกปฎิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2 : Gerontological Nurse Practitioner Practicum 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 2
ปีการศึกษา Academic Year 2561
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
564749
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุในระยะสุดท้าย การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาทีมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การพัฒนาแผนการดูแล การกำกับและควบคุมคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การอภิบาลระบบการดูแลกึ่งเฉียบพลัน การดูแลระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองผู้สูงอายุในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุและการส่งต่อ และการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th