KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 568705 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 568705
ชื่อวิชา Title การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1: PRACT OHN I
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
หน่วยกิต Credit 2 (0,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 2
ปีการศึกษา Academic Year 2553
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
568703
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยในชุมชน วางแผนพัฒนาโครงการพยาบาลอาชีวอนามัย ดำเนินการให้บริการและประเมินผลโครงการร่วมกับชุมชน องค์กรท้องถิ่นและเครือข่ายด้าน อาชีวอนามัย เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงของชุมชน สร้างเสริมชุมชนให้น่าอยู่ โดยประยุกต์ศาสตร์ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
-
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยแบบผสมผสาน 180 สำหรับผู้ประกอบอาชีพในชุมชน รวม 180
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1. ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนที่กำหนดให้ 2. การศึกษาด้วยตนเอง 3. การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน
ตำราหลัก Textbook
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. คู่มือ 2. เอกสารต่างๆ 3. สถานการณ์จริง 4. โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องฉายภาพนิ่ง ภาพข้ามศีรษะ และวิดีทัศน์
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอาชีวอนามัย 70% 2. พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอาชีวอนามัย 10% 3. รายงาน 20% รวม 100%
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th