KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 568706 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 568706
ชื่อวิชา Title การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2: PRACT OHN II
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
หน่วยกิต Credit 3 (0,3,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
568704 568705
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ โดยประยุกต์ศาสตร์ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือเพื่อประเมินวัฒนธรรมและความสามารถของผู้ประกอบอาชีพและสถานประกอบกิจการ ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานและสภา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
นักศึกษาสามารถพัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือเพื่อประเมินวัฒนธรรมและความสามารถของผู้ประกอบอาชีพและสถานประกอบกิจการ สามารถวินิจฉัยปัญหาความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพ และสถานประกอบกิจการ รวมทั้งวางแผนและปฏิบัติการแก้ไขภายใต้ขอบเขตวิชาชีพและจริยธรรมของพยาบาลอาชีวอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้แหล่งประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
การฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยแบบผสมผสานในสถานประกอบกิจการ
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
1.ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ หรือองค์กรที่นักศึกษาเลือกโดยผ่านการอนุมัติจากคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ฯ 2.รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่นักศึกษาสร้างขึ้น และใช้เครื่องมือทางด้าน อาชีวเวชศาสตร์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.เขียนโครงการ และดำเนินการตามโครงการที่ได้พัฒนาขึ้นในสถานประกอบกิจการ 4.นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของสถานประกอบกิจการที่ฝึกปฏิบัติ
ตำราหลัก Textbook วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ. (2542). อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไซเบอร์เพรส . สมชัย บวรกิตติ โยธิน เบญจวัง และปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ (2542). อาชีวเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ. :หจก. เจ เอส เค การพิมพ์. สมชัย บวรกิตติ จอห์น พี ลอฟทัส และกฤษฎา ศรีสำราญ. (2542). เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์. สุเทพ ธีรศาสตร์. (2542). ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น). ILO. (1998). Encyclopedia of occupational health and safety (4th ed.). Geneva: International Labour Office. Levy, B.S., & Wegman, D.H. (1995). Occupational health: Recognizing and preventing work – related disease (3rd ed.). New York: Little, Brown and Company. Rogers, B. (2003). Occupational and environmental health nursing: Concepts and practice (2nd ed.). Philadelphia, PA: WB Saunder Co. Salazar, M.K. (2000). Core Curriculum for occupational & environmental health nursing (2nd ed.). Philadelphia, PA: WB Saunder Co.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การปฏิบัติงาน 80 % - กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงาน 50 % - สรุปบันทึกประจำสัปดาห์ 10 % - รายงาน (ฉบับสมบูรณ์) 20 % 2. พฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติงาน 20 %
คะแนนเก็บ Assignment Score 100
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th