KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 568710 | ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 568710
ชื่อวิชา Title พิษวิทยาอาชีวอนามัย : Occupational Toxicology
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
หน่วยกิต Credit 2 (2,0,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
ตามความเห็นชอบชองผู้สอน
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
หลักการของพิษวิทยา จลนศาสตร์ทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษและการแปรสภาพของสารเคมีในร่างกาย การประเมินการสัมผัสและการวัดระดับสารเคมีในร่างกาย กลไกการเกิดพิษของสารเคมีทางอุตสาหกรรมและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อสุขภาพ การควบคุมการใช้สารเคมีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี การสืบค้นข้อมูลด้านสารเคมีและจัดทำเอกสารความปลอดภัยด้านสารเคมี การจัดการทางการพยาบาลอาชีวอนามัยในการดูแลผู้ที่ได้รับสารพิษ Principle of toxicology, toxicokinetics, mechanisms of toxicity, and biotransformation of chemical; methods for assessing chemical exposure and biological monitoring; toxic effects of industrial chemical and pesticides to health; controlling of chemical use and related laws; principles of chemical emergency preparedness; chemical information search and chemical safety data sheet preparation; occupational health nursing management in caring persons with toxic chemical exposure
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
1.อธิบายหลักการของพิษวิทยา จลนศาสตร์ การแปรสภาพของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ 2.อธิบายกลไกการเกิดพิษและผลที่เป็นพิษของสารกำจัดศัตรูพืชและสารอื่นด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3.จำแนกประเภทของสารเคมีและลักษณะของการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ 4.สืบค้นและจัดทำข้อมูลด้านสารเคมีได้ 5.ประเมินความเสี่ยง การสัมผัสและการวัดระดับสารพิษในร่างกายได้ 6.สรุปหลักการควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 7.อธิบายกระบวนการจัดการทางการพยาบาลอาชีวอนามัยสำหรับสารเคมีด้านอุตสาหกรรมได้
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
1. หลักสำคัญทางพิษวิทยา 1.1 หลักการและแนวคิดด้านพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษ 3 1.2 การจัดการกับสารพิษในร่างกาย การกำจัดสารพิษ 3 1.3 จลนศาสตร์ทางพิษวิทยาและการแปรสภาพสารพิษ 3 2.การประเมินการสัมผัสและการวัดระดับสารเคมีในร่างกาย 3 3.กลไกการเกิดพิษ ผลของสารเคมีต่อสุขภาพและการจัดการทาง พยาบาลอาชีวอนามัย 3.1 พิษของสารกำจัดศัตรูพืช 3 3.2 พิษของโลหะหนัก 3 3.3 พิษของสารระเหยและตัวทำละลาย 3 3.4 พิษของแก๊ส 3 3.5 พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม 3 4.ประเภทของสารเคมี หลักการสืบค้นและจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 3 5.การควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 3 6.การจัดการทางการพยาบาลอาชีวอนามัยเกี่ยวกับสารเคมีทางอุตสาหกรรม 6.1 การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 3 6.2 การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ 3 6.3 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยเนื่องจากสารเคมีทางอุตสาหกรรม 7.การประยุกต์ข้อมูลพิษวิทยาในการพยาบาลอาชีวอนามัย 3 รวม 45
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
บรรยาย อภิปรายกลุ่ม แบบฝึกหัด และ กรณีศึกษา
ตำราหลัก Textbook Klassen, Curtis D.(1996). Casarett a Doull’s toxicology the basis science of poisons (5thed.). New york: McGraw-Hill.
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
1. บทความ/งานวิจัย 2. สถานการณ์จำลอง 3. วิดิทัศน์ 4. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 5. LCD Projector 6. CD-Rom
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation 1. การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 10 % 2. การทำรายงาน 30 % 3. การทำแบบฝึกหัด 20 % 4. การสอบ 40 % รวม 100 %
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
07/08/2550
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550   เวลา 0900-1200   ห้อง NT201
ขึ้นบน

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ลำดับ ประเภท แหล่งอ้างอิง เนื้อหาที่เน้น
1ตำราKlassen, Curtis D.(1996). Casarett a Doull’s toxicology the basis science of poisons (5thed.).
2ตำราHamilton, R.J., Phillips, S. D., & McCluskey, G.J. (2003). Occupational, industrial, and environmental toxicology (2nd ed.). Philadelphia: Mosby
3ตำราLauwers, R.R. & Hoet, P. (2001). Industrial chemical exposure: Guideline for biological monitoring. (3rd ed.). New York: Lewis Publications.
4ตำราStacey, N.H. (Editor). (1993). Occupational toxicology. Philadelphia: taylor & Francis
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th