หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   กระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 551 (LG)
กลุ่มวิชา 552 (LA)
กลุ่มวิชา 553 (LB)
กลุ่มวิชา 554 (LC)
กลุ่มวิชา 555 (LE)
กลุ่มวิชา 556 (LF)
กลุ่มวิชา 557 (LH)
กลุ่มวิชา 558 (LD)
กลุ่มวิชา 559 (LH-LB-M)
กลุ่มวิชา 560 (LE-LC)
กลุ่มวิชา 561 (LH-LB)
กลุ่มวิชา 562 (FAC)
กลุ่มวิชา 563 (ICN-M)
กลุ่มวิชา 564 (AGE-M)
กลุ่มวิชา 565 (WOM-M)
กลุ่มวิชา 566 (DOCT)
กลุ่มวิชา 567 (FAC-M)
กลุ่มวิชา 568 (OCC-M)
กลุ่มวิชา 569 (NGMW)
กลุ่มวิชา 570 (NGC)
กลุ่มวิชา 571 (GE)
กลุ่มวิชา 901 (PH-M)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 569705 | ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

 ข้อมูลกระบวนวิชา
รหัสวิชา Course No 569705
ชื่อวิชา Title ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2
กลุ่มกระบวนวิชา Department สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
หน่วยกิต Credit 2 (0,2,0)
ภาคเรียนที่ Semester 1
ปีการศึกษา Academic Year 2555
รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน
Pre-requisite
569702 569704
ประเภทวิชา บังคับ
ลักษณะกระบวนวิชา
Course Description
ฝึกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูง ในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลแบบองค์รวมของสตรีและทารกทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และที่มีปัญหาซับซ้อนทางอายุรกรรม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณาการความรู้ทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นๆ หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Learning Objective
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลแบบองค์รวมของสตรีและทารกทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และที่มีปัญหาซับซ้อนทางอายุรกรรม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณาการความรู้ทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นๆ หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหากระบวนวิชา
Course Content
เนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมง 1. แนะนำกระบวนวิชา การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 และการประเมินผล 1.1 ลักษณะกระบวนวิชา 1.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 1.4 การจัดทำ portfolio 1.5 การเขียนแผนที่ความคิด (concept mapping) 1.6 การเขียนบันทึกประสบการณ์ทางคลินิก (clinical log) 1.7 การนำทฤษฏีและเครื่องมือในการประเมินมาใช้ ในการปฏิบัติการพยาบาล 1.8 แนวทางการพัฒนาและดำเนินโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 1.9 แนวทางการพัฒนาและดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2.ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 3. ฝึกปฏิบัติให้การดูแลแบบองค์รวมสำหรับสตรีและทารกที่มีภาวะปกติ 20 ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 3.1 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยฝากครรภ์ 3.2 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยคลอด 3.3 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยหลังคลอด 4. ฝึกปฏิบัติให้การดูแลแบบองค์รวมสำหรับสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง 48 และ/หรือ ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และที่มีปัญหาซับซ้อนทาง อายุรกรรม 4.1 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยฝากครรภ์ 4.2 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยคลอด 4.3 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยหลังคลอด 5. ฝึกปฏิบัติการทำโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่นกลุ่มสนับสนุน 8 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และอื่นๆ รวมทั้งใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ ให้การดูแลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือ ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ และที่มีปัญหาซับซ้อนทางอายุรกรรม 5.1 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยฝากครรภ์ หรือ 5.2 ฝึกปฏิบัติที่หน่วยหลังคลอด 6. ฝึกปฏิบัติการทำโครงการบริการวิชาการให้แก่พยาบาลวิชาชีพ 8 7. การประชุมกลุ่ม การอภิปราย และการนำเสนอรายงาน 28 รวม 120
ลักษณะการเรียนการสอน
Learning Activities
การจัดการเรียนการสอน 1. การฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลสตรีรวมทั้งทารกที่มีภาวะปกติ และมีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือ มีภาวะ แทรกซ้อนทางอายุรกรรม เป็นรายบุคคล 2. การทำรายงานกรณีศึกษาและนำเสนอรายงาน 3. การฝึกปฏิบัติทำโครงการเพื่อให้การดูแลสตรีรวมทั้งทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือ มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม 4. การฝึกปฏิบัติทำโครงการบริการวิชาการให้แก่พยาบาลวิชาชีพ 5. การประชุมกลุ่ม และการอภิปราย 6. การจัดทำ portfolio 7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 8. การประเมินผลตนเอง กิจกรรมและการประเมินผล 1. ให้นักศึกษาทำแฟ้มสะสมงานของตนเอง (portfolio) (5%) 2. ให้นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดในสตรีและทารก ที่มีภาวะปกติ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด (2 ฉบับ) (5%) 3. ให้นักศึกษาบันทึกประสบการณ์ทางคลินิกในสตรีและทารกที่มีภาวะปกติ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด (2 ฉบับ) (10%) 4. ให้นักศึกษาบันทึกประสบการณ์ทางคลินิกในสตรีและทารก ที่มีภาวะภาวะเสี่ยงสูงฯ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด (2 ฉบับ) (10%) 5. ให้นักศึกษาเขียนรายงานกรณีศึกษาสตรีและทารกในภาวะเสี่ยงสูงฯ ทั้งในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด (1 ฉบับ) (40%) 6. ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเพื่อให้การดูแลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงฯ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น กลุ่มสนับสนุน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นต้น (1 โครงการ ต่อ นักศึกษา 4 คน) (20 %) 7. ให้นักศึกษาจัดทำโครงการบริการวิชาการให้แก่พยาบาลวิชาชีพในหน่วย ฝากครรภ์หรือหลังคลอด (1 โครงการ ต่อ นักศึกษา 4 คน) (15%) 8. ให้นักศึกษาทำคลอดจำนวน 10 case พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งใน case ที่ 1, 5 และ 10 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกแหล่งทำคลอดเองได้ โดยให้พยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกเป็นผู้เซ็นรับรอง สำหรับระยะเวลาที่ทำคลอดควรให้แล้วเสร็จก่อนทำวิทยานิพนธ์
ตำราหลัก Textbook ตำราหลัก Cunningham, F. G., Grant, N. F., Leveno, K. J., Gilstrap III, L. C., Wenstrom, K. D. (2001). Williams obstetrics (21th ed.). New York: McGraw-Hill. Dunkley, J. (2000). Health promotion in midwifery practice: A resource for health professionals. Edinburgh: Baillier Tindall. Henderson, C., & Macdonald, S. (2004). Mayes’ midwifery: A textbook for midwives. (13th ed.).Edinburgh: Baillier Tindall. Klossner, N. J., & Hatfield, N. T. (2006). Introductory maternity & pediatric nursing. Tokyo: Lippincott Williams & Wilkins. Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2005). Maternity nursing care. Sydney: Thomson Delmar Learning. Lowdermilk, D. L., & Perry, S. E. (2004). Maternal & women’s health care (8th ed.). St. Louis: Mosby. Luesley, D. M., & Baker, P. N. (2004). Obstetrics and gynaecology: An evidence-based text for MRCOG. London: Arnold. Page, A. L. (ed.). (2000). The new midwifery: Science and sensitivity in practice. Edinburgh: Churchill Livingstone. Pillitteri, A. (2003). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & childrearing Family (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Walsh, L. V. (2001). Midwifery: Community-based care during the childbearing year. Philadelphia: Saunders. Wickham, S. (ed.). (2003). Midwifery: Best practice. Edinburgh: Books for Midwives. Wickham, S. (ed.). (2004). Midwifery: Best practice 2. Edinburgh: Books for Midwives. Wickham, S. (ed.). (2005). Midwifery: Best practice 3. Edinburgh: Books for Midwives. Wong, D. L., Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2006). Maternal child nursing care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. Website www.midwivesonline.org.uk www.infochoice.org www.nctms.co.uk www.laleche.org www.radmid.demon.co.uk www.midirs.org www.independentmidwives.org.uk www.nelh.nhs.uk www.nice.org.uk www.nmc-uk.org.uk www.rcn.org.uk www.rcm.org.uk www.evidencebasednursing.com www.guidance.nice.org.uk/cg37
สื่อการสอนประกอบ
Teaching Media
สื่อการสอน 1. LCD Projector & Computer 2. เอกสารแนะนำกระบวนวิชา 3. เอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ
วิธีวัดและประเมินผล Evaluation การประเมินผล 1. ให้นักศึกษาทำแฟ้มสะสมงานของตนเอง (portfolio) (5%) 2. ให้นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดในสตรีและทารก ที่มีภาวะปกติ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด (2 ฉบับ) (5%) 3. ให้นักศึกษาบันทึกประสบการณ์ทางคลินิกในสตรีและทารก ที่มีภาวะปกติ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด (2 ฉบับ) (10%) 4. ให้นักศึกษาบันทึกประสบการณ์ทางคลินิกในสตรีและทารก ที่มีภาวะภาวะเสี่ยงสูงฯ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด (2 ฉบับ) (10%) 5. ให้นักศึกษาเขียนรายงานกรณีศึกษาสตรีและทารกในภาวะเสี่ยงสูงฯ ทั้งในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด (1 ฉบับ) (40%) 6. ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเพื่อให้การดูแลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงฯ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น กลุ่มสนับสนุน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น (1 โครงการ ต่อ นักศึกษา 4 คน) (20%) 7. ให้นักศึกษาจัดทำโครงการบริการวิชาการให้แก่พยาบาลวิชาชีพในหน่วย ฝากครรภ์หรือหลังคลอด (1 โครงการ ต่อ นักศึกษา 4 คน) (15%) 8. ให้นักศึกษาทำคลอดจำนวน 10 case พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งใน case ที่ 1, 5 และ 10 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกแหล่งทำคลอดเองได้ โดยให้พยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกเป็นผู้เซ็นรับรอง สำหรับระยะเวลาที่ทำคลอดควรให้แล้วเสร็จก่อนทำวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การประเมินผล > 85.00 คะแนน เกรด A 80.00-84.99 คะแนน เกรด B+ 75.00-79.99 คะแนน เกรด B 70.00-74.99 คะแนน เกรด C+ 65.00-69.99 คะแนน เกรด C
คะแนนเก็บ Assignment Score
คะแนนสอบกลางภาค
Midterm Exam Score
คะแนนสอบปลายภาค
Final Exam Score
100%
คะแนนอื่น Other Score
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)
Midterm Exam Date 1
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2)
Midterm Exam Date 2
วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3)
Midterm Exam Date 3
วันเวลาสอบปลายภาค
Final Exam Date
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | กระดานข่าว |  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th